Back

★ అతిథి - 2007 తెలుగు సినిమాలు ..అతిథి
                                     

★ అతిథి

అతిథి 2007, at the release of the film. మహేష్ బాబు నటించారు. ఈ సినిమా విడుదల ముందు మహేష్ బాబు సినిమా దిల్ రాజు, తెలుగు వెర్షన్ సినిమా రంగంలో సంచలనాత్మక విజయం సాధించడం, వాటిని వెంటనే వచ్చి సైనిక, చిత్రం బాక్సులను దగ్గరగా విఫలమైన నేపథ్యంలో, ఈ చిత్రం విడుదలయ్యింది. "తప్పక" సాఫ్ట్ డ్రింక్ ప్రకటనలు కోసం ఈ సినిమా లో హీరో పాత్ర ఉపయోగిస్తారు.

                                     

1. కథ

ఢిల్లీ లో, ఒక బాలుడు, బెలూన్ ammend. అతను ఒక పాప్ బెలూన్ ఇచ్చిన తరువాత జరిగే చెప్పండి, ఆ పాప కుటుంబం ఆ కుర్రన్ లో తమ ఇంటికి "అతిథి", హాజరు ఆహ్వానించారు. ఒమర్ యొక్క కొన్ని చిహ్నాలు పాప్-తల్లిదండ్రులు హత్య, నేరం యొక్క అతిథి మీద పడుతుంది. అతను అరెస్టు చేశారు. ఆ పాపం కూడా అతనిని ఇష్టపడలేదు.

14 సంవత్సరాల తరువాత అతిథి ఇప్పుడు, మహేష్ బాబు జైలు లో తన అమృత upcoming Telugu film, said యువతి అతనితో ధరకే. వారి ప్రేమ పెరిగింది. అయితే ఆమె తల్లిదండ్రులు కోసం కుడి ముందుకు ముఖం లో హత్య Gubden, అందువల్ల ఆ యువతి ఇప్పటికీ "అతిథి"క్లుప్తంగా చురుకైన అతనికి తెలుసు. ప్రభుత్వం చేరడానికి దాని చంపడానికి ఉండేలా పాత్ర రౌడీ విలన్ కైజర్ ప్రయత్నించారు, హీరో తెలుసుకుంటాడు. ఉంది, నిజాయితీ కారణం ఆ చెలరేగడంతో ఒక పోలీసు అధికారి, గూండా లీడర్ కైజర్ ఒక అర్థం, కూడా హీరో తెలుసుకుంటాడు.

ఆ విలన్, హీరోయిన్ ఉన్నట్లుగా ధృవీకరించబడింది. అతను చిత్రం నుండి కొన్ని సాధారణ టూల్స్, క్లైమాక్స్.

                                     

2. పాటలు. (Songs)

పెరిగింది సంగీతం దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ఒక 6 నుండి ఉంది. విడుదల తేదీ సెప్టెంబర్ 27, 2007, WHO has been.

 • గొన్న గొన్న తయారు, రీటా.
 • రాత్రి ఎవరైనా సరే, నాకు సాదా సరే - సునీల్ సినిమా నుండి ఈ పాట, బాగా తడిగా.
 • Khedari - నవీన్, రాహుల్ నంబియార్.
 • సెంటర్ కూర - కార్తీక్, రీటా.
 • The truth is nothing to do with Deepak, Usha.
 • అన్ని అన్ని - రాహుల్ నంబియార్, ధర్మ.
                                     
 • రమణ ర డ డ అత థ ఛ య ద వ అత థ రమ ప రభ అత థ చ ద రమ హన అత థ ర మ మ హన అత థ చ త త ర న గయ య అత థ ఆర జ జన ర దనర వ అత థ మ లత అత థ మ జ ల
 • ప క ట శ వర ర వ క డలర వ క త ర వ అత థ ప త ర ర జశ ర అత థ ప త ర డ ర మ న య డ అత థ ప త ర వ ణ శ ర అత థ ప త ర న ర మ త: డ ర మ న య డ చ త ర న వ ద
 • నచ చ ద ఆయన మ బ య వచ చ నప ప డ ఇతడ న ప ల ప చ మ ట ల డ ర అత థ స న మ ల అవక శ ఇచ చ డ అత థ 2007 అధ న యక డ 2012 ఎవడ స న మ 2014 గ ప ల గ ప ల
 • మల ల క ర జ నర వ అల ల ర మల గయ య అత థ ఆర ద ర అత థ వ ట ర స దరర మమ ర త అత థ న ర మల అత థ ప డర బ య అత థ న ర మ తల వ ఆర య చ ద ర, క ఛటర జ
 • ప ద దలయ ద గ రవమ ప రధ న ధర మమ ల గ హస థ నక ఏకపత న వ రతమ తల ల ద డ ర ల స వ, అత థ సత క రమ ధర మ స త నమ ఆచ ర న ర వహణమ ఆన థ లయ ద ఆదరణ, బ దలక సహక రమ
 • వ క ష ణ ర వ వ శ వన ధ రమ ష అత థ ప త రల జమ న అత థ ప త రల క ష ణక మ ర అత థ ప త రల స ర యకళ అత థ ప త రల శ భ అత థ ప త రల చ ద ర క ర ణ శ ర మహ వ ష ణ వ
 • మరణ న క క రణ లన త ల ప త ర త ఫలక ల ఉన న య ఈ అత థ గ హ చ ట ట వలస జ ట కర మ గ ర ఆధ న ల ఉ ద ప ర వ ఈ అత థ గ హ ల ఇ ప ర యల బ య క ఉ డ ద ఆ తర వ త ఈ
 • త య గర జ నల ల ర మ మ ర త మ ద క ర సత య చ త త ర న గయ య అత థ మ క క ల న న అత థ ధ ళ ప ళ అత థ న ర మ త: వ వ ర వ దర శక డ క వ ఎస క ట బర వ కథ:
 • ధర మవరప స బ రహ మణ య క వ సరళ ల హ త స మన భ న చ దర చ ర జ వ అత థ ప త ర న గ ర జ న అత థ ప త ర తడవ తడవక రచన: చ న న చరణ మ ర ప స గర ఆ గ ల ప న ద ర
 • ప ర వత గ ష వ క ర జ నక హ మ స దర అత ల లక ష మ జయమ ల న హల అత థ ప త రల ప రభ కర ర డ డ అత థ ప త రల నరస హర జ ట ల ఫ న సత యన ర యణ ప ఆర ఆన ద రవ క రణ


                                     
 • 1975 త త మనవడ 1972 ఏకవ ర 1969 . నర తక అత థ ప త ర ప డవ వనవ స 1965 .. నర తక ఒక ప టల అత థ ప త ర పత వ రత 1964 బభ వ హన 1964 .. ఉల చ
 • తప ధ య నయ క త డ య డ న ఉపమన య మహర ష ఒకన డ త డ మహర ష ఆశ రమమ నక వ చ చ స అత థ సత క రమ లన ద న ప దప పరమ శ వర న సహస రన మమ ల త ల క నగ ర త న నట ల గ ప ర ర థ చ న
 • ఎ. శక తల ఎస వ ర మద స పర తమ న అత థ ప త ర స క మ ర ప ల స జ లర గ అత థ ప త ర ఎస ఎ. అశ కన అత థ ప త ర దర శకత వ అవ న ష మణ న ర మ త:
 • ట క ర మచ ద రన హ ల న ఎన ట ర మ ర వ అత థ ప త రల శ వ జ గణ శన అత థ ప త రల జ మ న గణ శన అత థ ప త రల ఈ చ త ర ల న ప టల వ వర ల ఆశలన న
 • అత థ నట ల ఎన ట ర మ ర వ అక క న న శ వ జ గణ శన అ జల ద వ ర ల గ 01. అద గ భద ర ద ర గ తమ ఇద గ చ డ డ - ఘ టస ల, న గయ య, ప బ శ ర న వ స క మల బ ద
 • ప రక శర వ దర శకత వ వహ చ డ ఆల శ భశ ర ల ప రధ న ప త రల గ స మన మహ శ వర అత థ ప త రలల నట చ న ఈ చ త ర న క వ ద మ తర శ ర న వ స స గ త న న ద చ డ ఆల
 • ర జ రమణ సత యన ర యణ ర వ గ ప లర వ జగ గయ య అత థ ప త ర క త ర వ అత థ ప త ర అల ల ర మల గయ య అత థ ప త ర జయమ ల న అపర ణ బ బ ర హ ణ స చ త ర రమ మ ల న
 • రణధ ర గట ల శ ర మ ఖ త గ బ త రమ ష అత థ ప త రల తన ష అత థ ప త రల న గబ బ అత థ ప త రల రష మ అత థ ప త రల ర ఘవ అత థ ప త రల వ ణ Review : Dhanalakshmi
 • 1999ల త రపత ల ప ర ప య న చ ల క. వ జయవ డ, ఆదర శ గ ర థమ డల 1963 ఒక కన ట అత థ వ జయవ డ, ఆదర శ గ ర థమ డల 1965. మర చ క. వ జయవ డ, ఆదర శ గ ర థమ డల 1969
 • వ కట శ వరర వ అశ వ న వ జ మహ ద ర గ ణశ ఖర స ష మ మ జ చ ద రమ హన అత థ నట డ ఎల జబ త అత థ నట దర శకత వ స గ త శ ర న వ సర వ న ర మ త: ద క క ప ట మధ స దనర వ
 • వ జయవ తమ న తమ ళ స న మ క ప నర న ర మ ణ ఇ ద ల రజన క త ప ప ర య డ గ ఒక అత థ ప త రల నట చ డ క ట స గ త దర శకత వ వహ చ న ఈ స న మ ల ప టల ప రజ దరణ
                                     
 • ర వ క డలర వ కల పన ర య శ ర ద వ మ ద క ర సత య హర ప రస ద అత థ ర ళ ళపల ల అత థ స క ర న ప ల దర శకత వ న ర మ త: త త న న ప రక శర వ కథ: అన ల
 • వల ల ఒక క ఏడ ద మ త రమ క నస గ ద మళ ళ ప ర వప మ ద ర గ న 5 జ న ల అత థ జట ట క క డ ల గ దశల ప ట పడ త న న య ల గ ప ట ల 193 - 94 న చ క నస గ త న న య
 • బ బ అత థ సమ జ శ త న వ స శ ర వ కట శ వర మహ త మ య 1961 భక త జయద వ ఇ ట క ద ప ఇల ల ల స త ర మ కళ య ణ వ గ ద న అత థ ప ళ ళ ప ల ప అత థ సత
 • స స డ క గ స న డ ఎక క వగ ప ర రణ ప ద ద ర మ క మ ర శ కర వ వ క అత థ స న హ త ల అ దర మధ యతరగత వ ర ఎవర ఖర చ ల వ ర క భ ర గ ఉ ట య ర మ
 • జ లర జగద ష జ శ కర స ఐడ శ కర కమల హ సన అత థ నట డ శ ర ప ర య అత థ నట భ గ యర జ అత థ నట డ రజ న క త ఎ ఎన న బ య ర ఆర మ త త ర మన
 • స గ త స న త జయమల న క క ల సత యన ర యణ ఎ ప రభ కర ర డ డ . అత థ ప త ర ర జన ల . అత థ ప త ర న ర మ ణ స స థ: రవ చ త ర ఫ ల మ స అవ ట డ ర య న ట శ రద
 • జ నక మ స టర అర జ న అభ ల ష ర జ య లక ష మ న తన ప రస ద అత థ ప త ర వ జ మహ ద రన అత థ ప త ర క త తగ మత త గ - క జ య స ద స ఎస జ నక మ క క
 • కళ క ర డ గ న ద ప రస క ర ల అ ద క న న డ ఆ జన య ల 2009 అర ధత 2008 అత థ 2007 ప క ర 2006 ఇ ద ర 2002 ప ర మకథ 1999 త ల వలప ఢమర క హ య ప
 • ర జ ధర మవరప స బ రహ మణ య స బ బర య శర మ ప రభ కర ర డ డ అత థ ప త ర ప క ట శ వర అత థ ప త ర చ త ర న వ ద దర శకత వ ఘట టమన న క ష ణ న ర మ త: జ

Users also searched:

అతిథి, 2007 తెలుగు సినిమాలు. అతిథి,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →