Back

★ శివాజీ, 2007 సినిమా - 2007 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ శివాజీ (2007 సినిమా)

తిరిగి S. అతని పేరు 2007 లో విడుదలైన తమిళ అనువాద చిత్రం. ఇందులో హీరో, మరియు అతను అవసరం ఒక హిట్, గురించి ప్రధాన పాత్రలు పోషించిన. ఎ. వి. ఎంటర్ చిత్రం చిత్రం పొందింది. ఒక Arch. రెహమాన్ సంగీత దర్శకత్వం them. లో అమెరికా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ గా, ఆర్థికంగా బాగా సంపాదించారు, భారతదేశం తిరిగి తిరిగి. ప్రజా సేవ చేయడం కోసం తన సొంత ఖర్చు వద్ద ఒక ఉచిత క్లినిక్, ఒక ఉచిత విద్య మరియు సంతృప్త. కానీ కమ్యూనిటీ ఒక మంచి ప్రభావం కలిగి అని మళ్ళీ అన్నారు, వ్యాపారవేత్త, అతని ప్రయత్నాలు చేర్చబడింది. వారు అతనిని పొందడానికి లో అది. ఈ పరిస్థితి లో, తిరిగి తన లక్ష్యం చేరుకోవడానికి ఎలా. ఈ చిత్రం ఇతివృత్తం.

సినిమా 2007 మరియు జూన్ 15, around the world in Tamil మరియు విడుదలైంది. తెలుగు కూడా అదే రోజు విడుదల అదే. హిందీ తెలుగు అనువాదం, 2010, జనవరి 8 న విడుదల చేశారు. ఈ చిత్రం క్రిటిక్స్ నుండి, ఉనికిని కలిగి మంచి కలెక్షన్స్ రాబట్టింది.

                                     

1. కథ

ఉచిత సాఫ్ట్వేర్ architekta అమెరికా, పనిచేస్తుంది. దేశం లో భారతదేశం యొక్క పొందబడింది. సభ్యులు ఫౌండేషన్, అన్నారు సీట్లు స్థాపన పేద, ఉచిత విద్య, ఉచిత vidoes యొక్క అందించడం అతను శుభాకాంక్షలు. కమ్యూనిటీ యొక్క మంచి ప్రభావం who are aghast వారి సొంత ఆస్పత్రులు, కళాశాలలు ఉంటుంది. వాటిని ప్రయోజనం ndependent అతనికి తిరిగి పోటీ వస్తోంది. ఇది నేను భావించాను మళ్ళీ తానే. ప్రభావం ఉపయోగించి ఉచిత విధులు ఉంది చెదిరిన it s going to be. వ్యక్తులు అధికారులు మరియు సమూహ లంచం, idevaluation. కలిగి తిరిగి తన కార్, Amman ఒకటి. ఇంటికి కూడా tattooletters వస్తుంది. తిరిగి కోర్టుకు వెళ్ళడానికి, కానీ మళ్ళీ, he started కంపెనీ, అతను Schmitt to Trooping కేసు ఉంది. ఈ లోపల తిరిగి ఒక అమ్మాయి తో ప్రేమ లో వస్తాయి. కానీ రెండు జాతకం చూసిన వారి కథ ఒక సమయంలో తిరిగి చీలికల అని పండితులు చెప్పటానికి కలిగి. కానీ సభ్యులు మాత్రమే. గాని మార్గం, ఆమె Bellechasse.

                                     
 • శ వ జ అన ప ర క ర ద వ ట ల ద న న న స చ చవచ చ ఛత రపత శ వ జ 17వ శత బ ద ల మర ఠ ర జ య న న స థ ప చ న న యక డ శ వ జ 2007 స న మ రజన క త
 • త లస 2007 అక ట బర 12న వ డ దల న త ల గ చలన చ త ర బ యప ట శ ర న దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల దగ గ బ ట వ కట ష నయనత ర, రమ య క ష ణ, శ వ జ అల
 • శ వ జ త ల గ స న మ ర గ న క చ ద న ఒక నట డ ఆయన స వస థల గ ట ర జ ల ల గ ర జవ ల అన ఒక క గ ర మ మ దట బ ల ల త రప వ య ఖ య త గ పన చ శ డ తర వ త
 • మ త ర 2007 డ స బర 14న వ డ దల న త ల గ చలనచ త ర త లస ర మ దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల శ వ జ చ ర మ క ర జ వ మల ల క ర జ నర వ ర ళ ళపల ల చ త ర
 • ఆద వ ర ఆడవ ళ ళక స లవ 2007 ల ర జ వన న ర డ డ దర శకత వ ల వచ చ న స న మ ఇ ద ల శ వ జ స హ స న క వ సరళ, బ రహ మ న ద వ ణ మ ధవ క ష ణభగవ న క డవలస
 • క ట క ర ర ళ ళ 2007ల వ డ దల న త ల గ స న మ న ర యణ క ర య షన స పత క ప ప క శ న ర మ చ న ఈ స న మ క శ వ జ దర శకత వ వహ చ డ స త ష పవన జ య త
 • ఆధ ర గ ఎన త గ అన స న మ ర ప ద చబడ ద స ట జ డ ర మ ల శ వ జ గణ షన హ ర అయ త ఆమ అతన చ ల ల ల గ నట చ ద తర వ త ఆమ శ వ జ గణ షన డ ర మ బ ద ల
 • భజ త ర ల 2007 నవ బర 1న వ డ దల న త ల గ చలనచ త ర ఎమ ఎస న ర యణ దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల శ వ జ బ రహ మ న ద చలపత ర వ క ట శ ర న వ సర వ ఎల
 • చ శ ర తమ ళ ల శ వ జ గణ శన జ మ న గణ శన స వ త ర ప రధ న ప త రల ల నట చగ వ జయవ తమ న ప శమలర ப சமலர ద న క మ త క. తమ ళ ల శ వ జ గణ శన జ మ న
 • స ధ చ న నవర త ర நவர த த ர 1964 ద న క మ త క. తమ ళచ త ర ల హ ర గ వ స న శ వ జ గణ శన ఈ ఒక చ త ర ల 9 ప త రల ప ష చ స చలన స ష ట చ ర అక క న న న గ శ వరర వ
                                     
 • భ రత జ త య చలనచ త ర ప రస క ర ల : 1989 న యక డ 1997 భ రత య డ 2007 శ వ జ పద మశ ర ప రస క ర 2001 1957 : ప డ ర గ మహత య 1977 : ఎద ర త 1978 :
 • వ య య లవ ర కయ య ల 2007 ల వచ చ న చ త ర ఉదయ క రణ న హ జ ల క నట చ న ఈ స న మ క ఇ.సత త బ బ దర శకత వ వహ చ డ ర మలక ష మ క ర య షన స పత క ప ఎల
 • ఆట డ స త రఘ వరన చ వర స న మ ద సన న 2010 ఆట డ స త 2008 చ వర స న మ శ వ జ 2007 .. Dr. Cheziyan ఎవడ త న క ట 2007 .. Bala Gangadhar మ స
 • ర ధ రవ ర క రవ చ ద రన స పత ర జ శరత క మ ర సత యర జ స థ ల స ద ద ర థ శ వ జ గణ శన స ర య త బ ర మయ య వ క ర మస వ మ వడ వ ల వ జయ క త వ క రమ అభ ర మ
 • ఇలవ ల ప 1956, జ న 21న వ డ దల న త ల గ స న మ శ వ జ గణ శన పద మ న జ టగ 1954ల వ డ దల న తమ ళ స న మ ఎద ర పరద త ద న క మ ల అక క న న న గ శ వర ర వ
 • శ త ర హ ష క ష మ ఖర జ ల ఈ ప రస క ర అ ద క న న ర క వల దర శక ల క క డ శ వ జ గణ శన ద ల ప క మ ర ర జ క మ ర ల ట నట ల క డ ఈ ప రస క ర న న అ ద క న న ర
 • సత యన ర యణ త ల గ స న మ న ర మ త.సత త న నగ చ త రస మల స పర చ త డ ఆయన శ వ జ ఒర య తమ మ డ చ త ర ల న ర మ త. శ ర హర హ ర గ శ వ జ 2000 శ ర హర
 • త చ చ ప ట ట ద ఈ ప త రన ప ష చ న మ డ నట డ హర షవర ధన అ తక మ న ప శ వ జ ర జ నర ష ఈ ప త రల ప ష చ ర శ త న వ స కస త ర అమ త 2021 - అక షర
 • ర మచ ద రన కర ణ న ధ త ప ట న దమ ర త రక ర మ ర వ త కల స నట చ ర హ ర ల న శ వ జ గణ శన రజన క త కమల హ సన త కల స నట చ ర 1958ల తమ ళ ల మ లఇట ట మ గ
 • ప త రధ ర ల గ న ర మ తమ న మ ల డ ర మ ప రధ నమ న త ల గ చలనచ త ర తమ ళచ త ర ఆలయమణ శ వ జ గణ శన ఆధ ర గ న ర మ చబడ ద హ ద ల ఆద మ ద ల ప క మ ర గ త శ ర


                                     
 • మ మ ట య వ వబడ త ద 1996: అక క న న న గ శ వరర వ 1997: ద ల ప క మ ర 1998: శ వ జ గణ షన 1999: లత మ గ ష కర 2000: భ న మత ర మక ష ణ 2001: హ ష క శ మ ఖర జ
 • చ త ర కర చ ర అద వ ద గ ఇద కధ శ త 1963ల ఎల వ ప రస ద న ర మ ణ ల శ వ జ గణ శన బ సర జ ద వ ప రధ న ప త రగ చ త ర కర చ ర ఈ స న మ క ఎస ర జ శ వర
 • మ న య దక ష ణ భ రత చలనచ త ర నట 1999ల శ వ జ హ ర గ నట చ న బ చ లర స స న మ త త ల గ త రక పర చయమ న మ న య, మలయ ళ తమ ళ కన నడ చ త ర లల నట చ ద Telugu
 • న యకత వ ల మర ఠ స మ ర జ య వ ర ళ ళ న క నస గ ద 1674ల శ వ జ భ న సల ర జ గ పట ట భ ష క త డయ య డ శ వ జ మహ ర జ గ ప రస ద ధ డ న ఈ న యక డ అప పట మ ఘల చక రవర త
 • బ లస బ రహ మణ య ల చ త ర న ర మ ణ క నస గ స త న న ర ల డర 2010 Ayan 2009 శ వ జ 2007 త ర పత 2006 Peralagan 2004 Minsaara Kanavu 1997 ఆ ఒక కట అడక క
 • స ర యప రక శర వ పర చయ త 2005ల శ వ జ హ ర గ అద ర దయ య చ ద ర స న మ న ర ప ద చ డ 2006ల ట ట బ ర ల మధ యల ల ల 2007ల మల ట స ట రర స న మ యమగ ల మళ ళ మ దల ద
 • చ స డ శ వ జ గణ షన 11 చ త ర లక అతన దర శకత వ చ స డ కమలహ సన చ త ర ల అ దర గ శ మ ల స ప షల లక రజన క త చ త ర ప ల లదవన 1980 స న మ లక దర శకత వ
 • అవ వ హ తగ న ఉ డ ప య ద ఇతన క స న మ పర శ రమల ర జ ష ఖన న శశ కప ర షర మ ల ట గ ర తన జ, ద వ న వర మ, శ వ జ గణ శన బ న గ ర డ డ స ర క మ దల న
 • మళ ల బ బ య వ ళ ల ర ఆ బ హస పత ఫ ల మ స తమ ళ త ల గ హ ద ల ప ర ణ శ వ జ గణ షన నట చ న వ ర మహత తర Manohara దర శకత వ LVPrasad న శ చ త ర థ తర వ త
 • ర జవ శ చర త ర స గ రహ గ ర యబడ ద ఈ ప స తక న న ర గస థల ప ద వ గత స న మ నట డ శ వ జ గణ షన న టక యపర చ డ ఇద భ ర వ జయ న న స ధ చ ద క యల వ జ తమ ళన డ

Users also searched:

శివాజీ (2007 సినిమా), 2007 తెలుగు సినిమాలు. శివాజీ (2007 సినిమా),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →