Back

★ పార్టీ, 2006 సినిమా - 2006 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ పార్టీ (2006 సినిమా)

పార్టీ 2006 లో విడుదలైన తెలుగు సినిమా. ఈ సమయం, అతను దర్శకత్వం వాటిని. అల్లరి నరేష్, శశాంక్, రవి బాబు, బ్రహ్మానందం మధ్య శిబిరాలు కనిపించారు. ఈ సినిమా హాలీవుడ్ లో ప్రారంభించింది వారాంతంలో వద్ద బర్న్స్ చిత్రం ప్రేరణతో ఆమె కలిగి ఉంది.

                                     

1. తారాగణం. (Cast)

 • రవి ప్రకాష్ మరియు మిస్టర్ Berde.
 • వేణు మాధవ్ ఫోటోగ్రాఫర్. (Venu Madhav photographer)
 • S జేమ్స్. (S James)
 • చీకటి దేవుని అతిథి పాత్ర.
 • సూర్యుడు వేలు అన్ని. (The sun, the thousand are all the)
 • డాక్టర్. (To the doctor)
 • శశాంక్ buzz. (Shashank date)
 • చలపతిరావు, CID అధికారి. (Chalapathi Rao, CID officer)
 • బ్రహ్మానందం, రాజేంద్ర ప్రసాద్ / జాన్ abrahndvipatrabhinum).
 • M S Review of జాన్ అబ్రహం యొక్క చిత్రం.
 • అతను నా విగ్రహం. (He is my idol)
 • ఒక కొత్త గ్రాండ్ కుమార్తె.
 • మధ్య లో ఫోటోలు మధ్య.
                                     
 • జర ప క ద పగల వ న న ల ట న త క ల స గ ప స న మ ఇ డ యన బ య ట శ ర న క ర ఫ అన ద వద స 2006 స న మ ర మ ఇల య న స ట ల క క ల లక ష మ చ క కల ల
 • 1906: భ రత ల తమ ప రయ జన ల క ప డ క వడ న క జ త యస థ య ల క గ ర స ల ట ప ర ట అవసరమన భ వ చ న మ స ల ప రమ ఖ ల ఢ క ల సమ వ శమ మ స ల ల గ ప ర ట న
 • స న మ త త ల గ స న ర గ ల క అడ గ ప ట ట 400లక ప గ స న మ ల ల నట చ డ 2006 ల లక ష మ స న మ క గ న ఉత తమ హ స యనట డ గ న ద ప రస క ర అ ద క న న డ
 • అద వ న భ రత య జనత ప ర ట న యక డ 1936: ఎస గ గప ప, త ల గ రచయ త. 1969: ఎన మ ల ర వ త ర డ డ మహబ బ నగర జ ల ల త ల గ ద శ ప ర ట ర జక య న యక డ తర వ త
 • ఆగస ట 24: స క దర భక త భ రత య జనత ప ర ట న యక డ అక ట బర 8: ప క ట శ వర త ల గ స న మ నట డ మ. 2006 అక ట బర 8: బత త ల స మ త ర ద వ హ దర బ ద క
 • జ.1891 2003: ల వ బ లగ గ ధరర వ భ రత కమ య న స ట ప ర ట - మ ర క స స ట న యక డ జ.1921 2006 వ థ త ర మహర ష భ రత తత వవ త త జ.1911 న షనల ష ప ప గ
 • 1999 ల నట డ మ రళ మ హన త ల గ ద శ ప ర ట సభ యత వ ఇప ప చ డ అప ప డ ఎన న కల సమయ ల పల న య జక వర గ ల ల ప ర ట తరఫ న ప రచ ర చ శ డ 2019 మ ర చ 11
 • అన నవర 2006 ఖతర న క 2006 అ ద ల ర మ డ 2006 బ మ మర ల ల 2006 ఏవ డ య శ ర వ ర 2006 బ గ ర 2006 శ ర ర మద స 2006 స ట ల 2006 గ తమ SSC
 • ఈ ఉద యమ పశ చ మ బ గ ల ల ప ర ర భమ నద ఇట వల స వత సర లల కమ య న ష ట ప ర ట ఆఫ ఇ డ య మ వ య స ట వ ట గ ర ల ల అ డర గ ర డ వర గ ల య క క క ర యకల ప లత
                                     
 • ప డవ ల త మ మ ద 2014 చ డ 2013 ఏమ ద ఈవ ళ 2013 స డ ప ర ట 2013 ర యలస మ ఎక స ప ర స స న మ 2013 అమ మ ఎల లమ మ 2013 న అన వ డ 2013 ప ప ల స
 • వ జయమ మ, ఆ ధ రప రద శ శ సనసభ య ల ప ల వ ద ల శ సనసభక వ ఎస ఆర క గ ర స ప ర ట తరప న ప ర త ధ య వహ స త న న ర 1957: మ క ష అ బ న ర లయన స క ప న అధ న త
 • మజ న 2019 2019 ఏద న జరగ చ చ 2019 ఆర జ 2010 స ట ల న 2006 ర ధ గ ప ల 2006 associate producer గ డ బ శ కర 2004 బ వగ ర బ గ న న ర
 • ఆ ట వ ర ప ల ప ర ర భమయ య య అక ట బర 17: భ రత య కమ య న స ట ప ర ట కమ య న స ట ప ర ట ఆఫ ఇ డ య త ష క ట ల ఏర పడ ద అక ట బర 20: స న స ర బ ర డ
 • వ డ దల ఆ డ పట ట న డ ప ట చ స మ ఖ యమ త ర ఐన ర 2006 ల ఆ డ పట ట న డ గ ల ప క న ప ర ట అధ క ర న న క ల ప య ద 2011 ల శ ర ర గ న డ ఎన న క
 • చ స డ ప ర ట న స థ ప చ క వల 9 న లల ల న ఆ ధ ర ప రద శ ల క గ ర స ప ర ట ఏకచ ఛత ర ధ పత య న క త రద చ త అధ క ర న న క వస చ స క న న డ ఆ తర వ త
 • మ ద క ప గ మరణ చ ర 1964: ర డవ అల న ద శ ల సదస స క ర ల ప ర ర భమ నద 2006 క ద ర ప రభ త వమ తన ఉద య గ ల జ త భత య లన సవర చట న క జస ట స బ ఎన
 • తమ మ డ న గ ద రబ బ స న మ న ర మ త, నట డ మర స దర డ పవన కళ య ణ నట డ జనస న ప ర ట వ యవస థ పక డ చ ర జ వ బ వ అల ల అరవ ద స న మ న ర మ త. అల ల అరవ ద
 • డ స బర 24: స క ష ణవ ణ త ల గ స న మ నట మణ గ యన న ర మ త. డ స బర 25: అటల బ హ ర వ జప య భ రత య జనత ప ర ట న యక డ మ జ ప రధ నమ త ర నర ర
 • ర జక య లల క చ రక మ ద అతన స న మ నట డ న ర మ త, దర శక న గ ఉన న డ అతన ప రస త త ద శ య మ ర ప క క ద రవ డ కఝగ ప ర ట చర మన గ తమ ళన డ శ సనసభల
 • స య క మ ర త ల గ స న మ నట డ డబ బ గ కళ క ర డ భ రత య జనత ప ర ట సభ య డ స య క మ ర క ట బ సభ య ల త చ త రపర శ రమత అన బ ధ ఉన న ర త డ ర ప


                                     
 • స స కర త, రచయ త ర మ.1981 1920: డ వ నరసర జ ర గస థల, స న మ నట డ రచయ త, దర శక డ మ. 2006 1920: క ద ళ స బ రహ మణ య త లక స వ త త ర యసమరయ ధ డ మ దట
 • జ వరస యన శ స త ర ప ర ఫ సర మ.1992 1927: మల లవరప జ న త ల గ కవ మ. 2006 1932: ఓగ ట అచ య తర మశ స త ర ప ర ద న వక త, కవ రచయ త, పర శ ధక డ గ ర థకర త
 • ఉప ధ య య డ రచయ త. మ. 2014 స ప ట బర 13: జ వరలక ష మ త ల గ స న మ నట మ. 2006 స ప ట బర 23: బ చ అచ య తర మయ య ర గస థల నట డ ర జక య న యక డ
 • 2011 1949: వ ఎస ర జశ ఖరర డ డ ఆ ధ ర ప రద శ 16వ మ ఖ యమ త ర క గ ర స ప ర ట న యక డ మ.2009 1950: ర మ చ ద రమ ళ ర ష ర టపత ర ష ర ట ప రభ త వ చ త
 • క ల డర య క క మ మ ల స వత సరమ జనవర 2: మల లవరప జ న త ల గ కవ మ. 2006 జనవర 5: బ జవ డ ప ప ర డ డ ర జక య న యక డ మ.2002 జనవర 27: ప త క చ
 • మ గ ట మ రళ మ హన త ల గ స న మ కథ న యక డ న ర మ త. జయభ ర గ ర ప అధ పత 2014 ల క సభ ఎన న కలల త ల గ ద శ ప ర ట అభ యర థ గ ర జమ డ ర న య జక వర గ
 • చర మవ ద య ల జ.1927 2006 జ వ స బ రహ మణ య వ స ఛ న సలర ఆచ ర య డ జ.1935 2013: ల ల జ న బ ష ర జక యవ త త, త ల గ ద శ ప ర ట ఉప ధ యక ష డ మ
 • బయటపడ ద ఆ వయస ల ఇళయర జ తన సవత అన న ప వల ర వరదర జన భ రత కమ య న స ట ప ర ట ప రచ రక బ ద ల స గ తక ర డ న ర వహ చ స గ త బ ద త కలస ఉర ర త ర గ వ డ
 • ఎ దర స త ర లక న ర ప చ ర 1950: ప ర ప మ త య జయ డ భ రత కమ య న స ట ప ర ట న యక డ స వ త త య రసమర య ధ డ జ.1914 1999: మ ర జ వ రన న, బహ జన ప రజ త త ర
 • తమ ళ, హ ద స న మ దర శక ల జ.1924 2002: కడ ర వ కటలక షమ మ, మ స ర ర జ స థ న న క చ ద న భరతన ట య నర తక పద మభ షణ గ రహ త. జ.1906 2006 క రట ల సత యన ర యణ

Users also searched:

పార్టీ (2006 సినిమా), 2006 తెలుగు సినిమాలు. పార్టీ (2006 సినిమా),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →