Back

★ నాని, 2004 సినిమా - 2004 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ నాని (2004 సినిమా)

నాకు 2004 లో విడుదల ఒక ఇంగ్లీషు ఫాంటసీ కామెడీ చిత్రం. అది పోయింది. జెండా. సన్ దర్శకత్వం మహేష్ బాబు, అమీషా పటేల్ నటి, he added. ఈ చిత్రం ఏకకాలంలో rendas షాట్. ఒక Arch. రెహమాన్ సంగీతం సమకూర్చాడు. ఈ చిత్రం 1988 టామ్ హాంక్స్ నటించిన అమెరికన్ సినిమా పెద్ద ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

ఈ చిత్రం యొక్క వైడ్ యాంగిల్ Media Pvt Ltd, కంపెనీ ఇంకా నాకు మేజిక్ ఉంది మ్యాచ్ లో అన్నారు పేరు, డబ్బు తయారు, 2015 లో విడుదల ఇది.

                                     

1. తారాగణం. (Cast)

 • మాస్టర్ lead me. (Master lead me)
 • అమీషా పటేల్ ప్రియుడు. (Ameesha Patel boyfriend)
 • డిఎస్ మరియు ఇందిరా దేవి.
 • మహేష్ బాబు, me / అతడు / వీసాలు.
 • శం ఉంది. నిజం. (It is. The truth is)
 • నేను జోన్. (Im Jon)
 • బే అతను ఆదాయం పన్ను అధికారి.
 • సినిమా నటుడు / ఎక్స్ -.
 • He is the truth, the son.
 • అంజనా జవేరీ. (Anjana Zaveri)
 • ఐశ్వర్య రాయ్ ప్రియుడు, ప్రియురాలు.
 • Alice, లయన్. (Alice, The Lion)
 • చరిత్ర రూపాన్ని నా తండ్రి.
 • రమ్య కృష్ణ ప్రత్యేక షో.
 • శృంగార ప్రియుడు తండ్రి. (Romantic boyfriends father)
 • కిరణ్ రాథోడ్. (Kiran Rathod)
 • కోట్ శ్రీనివాస రావు, డాక్టర్.
                                     
 • ద ర క త స బ ఐత ఏ ట ఒక ప ళ ళ మ ద ద ర డ ప ళ ళ వద ద అడవ ర మ డ య వ న న ఆర య ప దబ బ శ ష ద ర న య డ ప ర మ చ క న న ప ళ ళ క ర డ ఖ ష ఖ ష గ న న
 • స బ స న మ 2004 న న 2004 ఆర య స న మ 2004 న న న న న 2004 అతడ ఒక స న య 2004 అ జ స న మ 2004 లక ష మ నరస హ 2004 అభ మన య 2003
 • మ టల స గ త ఎమ ఎమ క రవ ణ ఛ య గ రహణ శ కర క ట ట క ర ప మ త య ల న న న ర మ ణ స స థ: శ ర శ వస య ప క చర త ల గ ఫ ల మ బ ట ల త మనస ల telugu
 • వ న యక దర శకత వ ల క డ ల న న న ర మ చ డ క రవ ద ర బ బ ఛ య గ రహణ గ త ర జ క ర ప మణ శర మ స గ త అ ద చ ర ఈ చ త ర 2004 జ న 9 న వ డ దల ద కన నడ
 • ఆఫ వరల డ ర క ర డ స ల స థ న లభ చ ద 2004 : న న రచయ త 1996 : దయ య స భ షణల 1996 : మ ర ప స న మ స భ షణల రచయ త 1993ల ర మ గ ప లవర మ దర శకత వ ల
 • ప రధ నప త రల నట చ ద 2016 - కహ అజ జ 2016 - ఆశ ర ర డవ బ ల ల గ 2016 - న న క ష ర బ ల ల ళ 2015 - ర గ ర డ న నమ మ 2015 - క య ర ఆన మర ఠ క ష ర
 • తర వ త ఇద దర తమ మ ళ ళ మ గ గ ర చ ల ల ళ ళ ప ట ట ర చ న నప ప డ ఇతన న న న అన ప ల చ వ ర భ ర య ప ర లక ష మ 2002ల జ న యర ఎన ట ఆర హ ర గ నట చ న
 • ఎస ఎస ర జమ ళ ఉత తమ దర శక డ గ ఎట వ ళ ళ ప య ద మనస స న మ ల నటనక న న ఉత తమ నట డ గ సమ త ఉత తమ నట గ ఎ ప కయ య ర ఎస ప బ లస బ రహ మణ య క ఎన ట ఆర
 • వ ళ ల ఇ ట క ర గన ధ గ ర వ ళ ల నప ప డ గ ప గ ర భ ర య మ టల స దర భ ల ఒక న న ర డ మ డ ల న ల కవ త వ వ న ప చ ర అద ర గన ధ గ ర క చ ల అద భ త గ
                                     
 • అక క న న న గ ర జ న ఆగష ట 29, 1959న చ న న ల జన మ చ న ప రస ద ధ త ల గ స న మ నట ల న ర మ త. ఇతన 1960, 70లల ప రఖ య త నట ల న అక క న న న గ శ వర ర వ
 • Retrieved 2021 - 01 - 20. Show 2002 MovieBuff. Retrieved 2021 - 01 - 20. Naani 2004 MovieBuff. Retrieved 2021 - 01 - 20. Pokiri 2006 MovieBuff. Retrieved
 • రవ త జ జనన జనవర 26, 1968 త ల గ స న మ నట డ అ చ ల చ ల గ ఎద గ మ స మ హ ర జ గ ప ర క షక ల అభ మ న న న చ రగ న న డ రవ త జ అసల ప ర భ పత ర జ రవ శ కర
 • క డ ప డ డ క న ల జ గ ల స ప డట ద వ ర తన వ త త న ప ర ర భ చ డ అతన 2004 ల మర డర చ త ర న డ భ గ హ త త ర ప టత హ ద చ త రస మల వ ల గ ల క
 • ఇ ద రగ ట మ హన క ష ణ స ప రస ద ధ త ల గ స న మ దర శక డ ఆయన దర శకత వ వహ చ న త ల చ త ర గ రహణ క న ద ప రస క ర పదక డ ప రస క ర ల లబ చ య ఇ ద రగ ట
 • నర ష త ల గ స న మ దర శక డ అయ న ఇ.వ వ సత యన ర యణ ద వ త య క మ ర డ అల లర అన చ త ర త చలన చ త ర ర గప రవ శ చ యడ వల ల, త ల గ ప రజలక అల లర నర ష
 • స న మ ల ల నట చ డ కథ న యక డ గ 25క ప గ చ త ర ల ల నట చ డ మ దట స న మ ర జక మ ర డ త న న ద ఉత తమ న తన నట డ ప రస క ర అ ద క న న డ 2003 ల వచ చ న
 • ర ఘవ ద ర ర వ శ ష య డ గ స ట డ ట న 1 చ త ర ద వ ర స న ర గ ప రవ శ చ శ డ స న మ ర గ న క మ ద ట వ ధ ర వ హ కలక పన చ స డ త ల గ స న పర శ రమల న అగ ర
 • సమ మర ఇన బ త ల హ అన మలయ ళ స న మ ల కథ న యక ర ల గ నట చ ర 2002 ల ష స న మ ద వ ర అ దర మ ప ప ప ద ర ఈ చ త ర న క జ త య స థ య ఉత తమ చ త ర , ఉత తమ


                                     
 • క రణ ర థ డ భ రత య స న మ నట త ల గ కన నడ, హ ద చ త ర లల నట చ ద 2001ల హ ద ల వచ చ న య ద య న ఈవ డ మ దట చ త ర ర జస థ న ల న జ ప ర ల 1981
 • త రకప రభ న ద క ష మహ మల త జ ద గ ప ల స ద ష ధర మక ష త ర న గకన య న గబ ల న న పట ట దల పబ ల క ర డ పర వత ల ప నక ల ప ద దర క ప ళ ళ ట న ర ళ ళ ప ట ప ళ ళ
 • న ర యణర వ మ స త ర 2010 న దమ ర బ లక ష ణ స హ 2011 మహ ష బ బ ద క డ 2012 న న ఎట వ ళ ళ ప య ద మనస 2013 ప రభ స మ ర చ 2014 న దమ ర బ లక ష ణ ల జ డ
 • 1962 స న మ న గ స త ర న గ న గ లచవ త స న మ న గ లమ మ న టక ల ర య డ న డ న డ న ద ఆడజన మ న ద గ ల ప న న న న నగ ర న మ ల త తయ య న యక డ వ న యక డ
 • వచ చ ద అల చ ల ప రకటనలక స గ త న న అ ద చ డ అతన దర శకత వ వహ చ న మ దట స న మ అరవ న త ల గ ల ఏకవ ర క ర త క తన స న హ త ర లయ న అ బ కన 2006ల వ వ హ
 • మలయ ళ ప ర మ స దడ స త త ల గ 2002 స చ హ ద అత థ ప త ర 2004 మ స క న శ ఖ హ ద బజ ర హ ద న న త ల గ అత థ ప త ర శ కర ద ద MBBS త ల గ అత థ ప త ర ఆప త డ
 • 2008 న న త రవ త జ, శ య గ త స ప ర త స బ బర జ ప ర జగన న ధ 2009 ర డ న న తన ష శ వ త బస ప రస ద అక ష రమ ష వర మ 2009 ఏక న ర జన ప రభ స క గన
 • స న మ ట గ ర ఫర ఇతరమ ల స చనల క ష 2003 క ద అవ న హ ద న న 2004 క ద అవ న త ల గ న య 2004 క ద అవ న తమ ళ అతడ 2005 క ద అవ న త ల గ ఆర య 2006 క ద

Users also searched:

నాని (2004 సినిమా), 2004 తెలుగు సినిమాలు. నాని (2004 సినిమా),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →