Back

★ స్వామి - 2004 తెలుగు సినిమాలు ..స్వామి
                                     

★ స్వామి

యెహోవా, లో 2004, జూలై 16 విడుదల తెలుగు చిత్రం. V Arch. అన్ని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా పేరు ఫైనల్, రాజీవ్ కనకాల, కాలం, Umashankar, తనికెళ్ళ భరణి, జయ ప్రకాష్ రెడ్డి, బ్రహ్మానందం, చలపతిరావు, ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు చక్రం ప్లే ఒక ముఖ్యమైన భాగం లో ప్లే, Mt.Mt. పవర్ సంగీతం ఆ సమర్పించారు.

                                     

1. Satcatcher

 • నిర్మాణ సంస్థ: కృష్ణ ప్రొడక్షన్స్.
 • Produced by: R. మార్కెట్. అన్ని మొదటి, ప్రధాన.
 • కథ-స్క్రీన్ప్లే-మాటలు మధ్య ఒక మంత్రి.
 • కథనం, దర్శకత్వం: వి. Arch. అన్ని.
 • కథ, మాటలు: పోసాని కృష్ణ మురళి.
 • సంగీతం: Mt.Mt. పవర్. (Music by: Mt.The Mt. Power)
                                     
 • ఆచర చ వ ర స వభ వ ప ఆధ రపడ ఉ ట ద ట డ స వ మ క చ మహ స వ మ గ ప ర గ చ న చ ద రశ ఖర ద ర సరస వత స వ మ దక ష ణ తమ ళన డ ల న దక ష ణ ఆర క ట జ ల ల
 • స వ మ ఒక వ ద గ ర వ ఉపద శక డ శ ర వ ష ణవ ప రమ ఖ డ ఈయన 1956 నవ బర 3 న జన మ చ ర శ ర శ ర శ ర త ర ద డ చ న న శ ర మన న ర యణ ర మ న జ జ యర స వ మ
 • స వ మ వ వ క న ద జనవర 12, 1863 - జ ల 4, 1902 బ గ ల ల ష మ బ బ క న ద ప రస ద ధ గ చ న హ ద య గ ఇతన ప ర వ న మ నర ద ర న థ దత త ర మక ష ణ
 • వ ద య ప రక శ న దగ ర స వ మ ఏప ర ల 13, 1914 - ఏప ర ల 10, 1998 ఒక ఆధ య త మ కవ త త. శ ర క ళహస త ల న శ క బ రహ మ శ రమ స థ పక డ బహ భ ష క వ ద డ గ త మకర ద
 • Vasanthotsavam.jpg త ర మల శ ర వ కట శ వర స వ మ య క క ఉత సవ మ ర త న మలయప ప స వ మ అ ట ర శ ర వ కట శ వర స వ మ భ ర యల న శ ర ద వ భ ద వ ఉత సవ వ గ రహ లన
 • మలయ ళ స వ మ అన ష ట న వ ద త న న ప రచ ర చ స న య గ వ య స శ రమ వ యవస థ పక డ స త ర ల క డ ద క షల త స క వచ చన చ ప ప అన న క ల ల వ ర న ఆదర చ న
 • వ కయ య స వ మ ఆ ధ రప రద శ క చ ద న ఒక అవధ త. న ల ల ర జ ల ల ల న గ లగమ డ ల కల వ కయ య స వ మ ఆలయ ప రస ద ధ క ష త ర ఈ క ష త ర న ల ల ర క 10 క ల మ టర ల
 • స వ మ ర మ న ద త ర థ అక ట బర 3, 1903 - జనవర 22, 1972 స వ త త ర య సమరయ ధ డ హ దర బ ద స స థ న వ మ చన న క ప ట బడ డ మహ న యక డ భ రత ప ర లమ ట సభ య డ
 • చ స త స త ప త చ దక, 16వ ఏట ఋష క శ చ ర క న న డ అచ చట దయ న ద సరస వత స వ మ వద ద భ రత య వ ఙ మయ లన ఉపన షత స ద ద త లన భ ష య లన అధ యయన చ శ డ
 • వ ఎస ఆర స వ మ స మ ర 100 స న మ లక ఛ య గ ర హక డ గ పన చ శ డ ఇతడ క ష ణ జ ల ల గ డ వ డ మ డల వల వర త ప డ గ ర మ ల జ ల 15 1935 న జన మ చ డ
                                     
 • శ ర వ ర ఆలయ సమ ప న ఉత తర గ ఉన న ఈ ప ష కర ణ ల స న న చ స స వ మ దర శన న క వ ళ ళ లన న యమ ఉ ద వ క ఠ న చ కల య గ వ క ఠ త ర మలక డ మ దక వ కట శ వర డ
 • అరవ ద స వ మ దక ష ణ భ రతద శ న క చ ద న స న నట డ మ డల ప ర శ ర మ కవ త త, , ట వ వ య ఖ య త. ఎక క వగ తమ ళ స న మ ల ల నట చ డ త ల గ మలయ ళ స న మ ల ల
 • పట టణమ ల ప రస ద ధ చ ద న, ప ర తనమ న లక ష మ నరస హ స వ మ ద వ లయ ఉ ద మ గళగ ర అనగ న ప నక ల స వ మ స ఫ రణక వస త డ మ గళగ ర పట టణ ఒక ప రప లక స ఘ
 • పరమప జ య శ ర ఎ.స భక త వ ద త స వ మ ప రభ ప ద ల వ ర సన య స గ క ష ణ భక త న గ న ప రస ద ద ల ఇతన అ తర జ త య క ష ణచ తన య స ఘ స స థ పక చ ర య ల ఈ స ఘ
 • స క ద న క ర త చ ర న దబ రహ మ త య గర జ స వ మ అల గ శ ర మ త త స వ మ ద క ష త ర గ ర స క ష త త స బ రహ మణ య స వ మ వ ర దర శన ప ద స వ మ అన గ రహ ప ద నమహన య డ
 • ఐనవ ల మల లన న స వ మ ద వ లయ త ల గ ణ ర ష ట ర వర గల పట టణ జ ల ల జ ల ల ఐనవ ల మ డల ఐనవ ల గ ర మ ల ఉ ద పశ చ మ చ ళ క య చక రవర త త ర భ వన మల ల
 • వ ష ణవ లయ త ర మల శ ర వ ర ఆలయ ప ష కర ణ క వ యవ య మ లల త ర ప మ ఖ గ శ ర వర హ స వ మ ఆలయ ఉ ద ఈ ఆలయ వ కట శ వర మ ద ర క ట ప ర తనమ నదన భ వ స త ర అ ద వల లన
 • శ ర ర గన ధ స వ మ ఆలయ కర న టక ర ష ట ర ల న శ ర ర గపట టణ ల కలద ఈ ఆలయ న న 9వ శత బ ద ల గ గ వ శప ర జ ల న ర మ చ ర హ యసల, వ జయనగర శ ల ల ఆ తర వ త
 • స దర శనమ అనత క లమ ల న అక కడ వ లయబ వ చ న న లక ష మ నరస హ స వ మ ఆలయ శ ఖర న షట క ణ క ర న వ లస స వ మ దర శన న క వచ చ భక త లన సద క ప డ త వ ట నన వరమ చ చ
 • క మ రవ ల ల మల లన న స వ మ ద వ లయ క మరవ ల ల శ ర మల ల క ర జ న స వ మ ద వ లయ త ల గ ణ ర ష ట ర ల న స ద ధ ప ట న డ స క దర బ ద క వ ళ ళ మ ర గ ల స ద ధ ప టక
 • బ గ గ ర మల గ శ వర స వ మ ఆలయ య ద ద ర భ వనగ ర జ ల ల మ త క ర మ డల మ శ పట ల గ ర మ ల ఉ ద మ శ పట ల గ ర మ న క 2 క ల మ టర ల ద ర ల ఉన న గ ట టప ఉన న
 • శ ర దత త త ర య స వ మ త ర మ ర త ల బ రహ మ, వ ష ణ మ ర త మహ శ వర డ స వర ప గ ర తత వ న క మ దట వ డ అవడ వల ల ఈయనక ఆద గ ర వన ప ర ఉ ద సప తర ష లల


                                     
 • త పల ల గ రప ప స వ మ ఆ ధ రప రద శ ర ష ట ర న క చ ద న ఆధ య త మ క య గ ఈయన 16 వ శ త బ ద ప ర వ ర థ ల ఉ డ నట ల త ల స త న నద గ రప ప, గ ర రప ప, గ ర వ
 • వ వర స త ద అద క ర మ ర త స వ మ క ష త రమ ద అమ మ ప ర గ ర మ సమ ప ల ఏడ క డల మధ య లక ష మ సమ త గ స వయ భ గ వ లస న ఈ స వ మ వ ర ప దల త ర పత గ ఇక కడ
 • ఆ ధ ర ద శ ల వ రబ రహ మ ద ర స వ మ చర త ర ప ర చ ర య ల ఉ ద క లజ ఞ న గ ప రస ద ధ డ న ఈ య గ ప ర ష న జ వ కథన న దమ ర త రకర మ ర వ ప రత ష ఠ త మక గ త రక క క చ డ
 • శ ర శ ర శ ర భ వన న ర యణ స వ మ ద వ లయమ త ల గ ర ష ట రమ ల న ప ర చ న వ ష ణవ క ష త ర లల ఒకట ఇద స మ ర 1400 స వత సర లక ప ర వమ చ ళ ల చ న ర మ తమ నద
 • శ ర స వ మ స దర చ తన య న ద ఆ గ లమ : Swami Sundara Chaitanyananda అఖ ల ద ర ద శ ల తమ గ భ ర ఉపన య సమ లద వ ర వ శ ష గ ర థ రచనల ద వ ర స మధ ర స క ర తనల
 • వరదర జ స వ మ ఆలయ త ర మల ద వస థ న ల న లక న ఉ ద ఇద వ డ వ క ల ద టగ న ఎడమవ ప నవ న న చ న న అరల ట గ డ వ మ న వ కట శ వర న ప రదక ష ణ మ ర గ ల ఉన న
 • లక ష శ నరస హ స వ మ వ ర ద వస థ న శ ర కనకవల ల భ తనరస హ ల ఆలయ ఐ.ఎస జగన న ధప ర శ ర నవన రస హ లయ ల అహ బ ల శ ర లక ష మ నరస హ స వ మ ద వస థ న
 • హయగ ర వ స వ మ అవతర చ న ర జ హయగ ర వ స వ మ వ ష ణవ స ప రద య ల ప రమ ఖ ద వత. ఉన నత చద వ ల క క వ షయ లన అధ యయన ప ర ర భ చ నప డ హయగ ర వ స వ మ తప పక

Users also searched:

స్వామి, 2004 తెలుగు సినిమాలు. స్వామి,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →