Back

★ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు - 2003 తెలుగు సినిమాలు ..అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు
                                     

★ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు

అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు, 2003, జనవరి 30, ఎవరు, విడుదల తెలుగు చిత్రం. అతను దర్శకత్వం సృష్టి ఈ చిత్రాన్ని మోహిత్, విజయ్ సాయి, Deben, కాబట్టి సూది, పులి, చలపతిరావు, రవిబాబు, ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర దర్శకుడు ఆడటానికి ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర ప్లే, సంగీతం సమర్పించారు.

                                     

1. Satcatcher

 • దర్శకత్వం: రవిబాబు. (Directed by: Ravi Babu)
 • కథ-స్క్రీన్ప్లే-మాటలు: జోషి. (Story-screenplay-dialogues: Joshi)
 • కూర్పు: Marthand K. వెంకట్.
 • నిర్మాణ సంస్థ: యొక్క కళ ఆనందించండి సృష్టి.
 • స్క్రీన్ ప్లే: s. (Screen play: s)
 • సంగీతం: చక్రి. (Music director: Chakri)
 • నిర్మాత పని. పుంజం. (The producer of the work. The beam)
                                     
 • అబ బ య చ ల మ చ డ ఒక కడ ప ళ ళ ఊర ళ త ప ల స త పల క త జ న యర స అమ మ య ల అబ బ య ల ఇద మ అశ గ గ డ లవ స ట ర భ మ డ ఫ ల స ఉత స హ కబడ డ కబడ డ గ ల మ ల
 • సహ యప త రత త ల గ స న పర శ రమల ప రవ శ చ ద తర వ త మన మథ డ అమ మ య ల అబ బ య ల ప ట ట ట క ర చ ల ల ల ట స న మ లల సహ యప త రల చ స ద అర జ న
 • ప ష చ డ బ బ అల లర మ ర ర న స న హ త ట ట గ య గ జ న యర స అమ మ య ల అబ బ య ల వ జయ 2003 చ ర మ న ర కళ య ణ ర మ డ వ లన ప దబ బ ద గ ద గద అద ర దయ య
 • మ ర న త ర ల మ దల న య వత య వక ల ఉద యమమ క స ఆఫ లవ ఆ స దర భ గ అమ మ య ల అబ బ య ల ఒకర న కర గ ఢ గ క గల చ క న మ ద ద ల ప ట ట క న న ర ద శ ల న వ వ ధ
 • నర ష ప ర అల లర నర ష గ స థ రపడ ద తర వ త అద చ త ర క వల త స న అమ మ య ల అబ బ య ల స గ గ డ ప ర ట చ త ర ల క డ చ ప ప క దగ గ వ జయ న న స ధ చ య
 • ప పన చ స ద క భ ర య అన మత చకప వడ త మనస త ప న క గ రయ య డ అమ మ య ల అబ బ య ల ఒకర క ఒకర మ గళ కర ట వరప రస ద ప ట ట ప రస ద బ మ మర ల ల న గర ల
 • అల ల డ అమ మ ఒకట త ర ఖ - 2000 అమ మ ప ల స ళ ల అమ మద గ - 1995 అమ మ య ల అబ బ య ల - 2003 అమ మ ర - 1995 అమ త అన వ ద - 2002 అరబ బ వ ర డ జబక అర ధ గ
 • పర ధ ల న హస త న ప ర వ స తవ య ల శ ర ఆద శ ష గ ర క ఐద గ ర అబ బ య ల మ గ గ ర అమ మ య ల ఉన న ర వ ర భ ర య శ ర మత వ కటస బ బమ మ, క మ ర ల శ ర ధన జయ
 • మ గల త ర అమ మ న న న మలప క ర మస ర యన ర యణమ ర త భ స కరమ మ.నల గ ర అబ బ య ల ఇద దర అమ మ య ల న న న ఉప ధ య య డ ప ద ద క ట బ భ మవర గ ర మ ణ మ డల వ ప ల
 • సర గ గ ల కప వడ ఆధ య త మ క చ తన, ద వభక త ద శభక త ల కప వడ చ న నతన ల అబ బ య ల వ ధ పబడట న ద త డ మ నస క పర స థ త ప శ చ త య స స క త ప కడ, ఆర థ క
 • మ డ స వత సర చద వ ద క క ఎడ య క ట క ల జ ల చ ర త ద అక కడ అమ మ య ల అబ బ య ల సరద గ కబ ర ల చ ప ప క వడ ప ర మ చ క వడ జ న క చ ల థ ర ల కల గ స త ద
 • స బ బమ మ గ హ ణ వ ర క ట బమ ల మ త త పద మ ద ప ల లల ఏడ గ ర అబ బ య ల మ గ గ ర అమ మ య ల వ ర క ట బ ఆర థ క గ చ త క ప వడ వల ల ప ల పన లక వ ళ ళవలస
 • ఉన న ర 2009 స వత సర ల 5గ ర మ ద ఎ ప కయ య ర అ ద ల ఇద దర అబ బ య ల మ గ గ ర అమ మ య ల ఉన న ర 2010 స వత సర ల ఇద దర 2 ఎ ప కయ య ర అ ద ల ఒకర అబ బ య
                                     
 • వ ద య ర థ ల గత డ ద కన న 1.47 ఆధ క య ఉత త ర ణత స ధ చ ర అబ బ య ల 82.71 శ త అమ మ య ల 83.51 శ త ఉత త ర ణ లయ య ర పర క షల ర స న 10, 49, 695 మ ద
 • పన చ శ ర బలర మస వ మ క ఆర గ ర స త న నల గ ర అబ బ య ల - బ బ ర వ ప డ ర గ క షన రవ దర ఇద దర అమ మ య ల - ఈశ వర బ య మ ణ కమ మ. క ద ద స ప దనత న తన
 • ప త యరల స థ రపడ డ డ ప ట ట క క ట క నల గ ర స త న ఇద దర అబ బ య ల ఇద దర అమ మ య ల 1980ల శ ర మత మరణ చ న తర వ త ఆయన ఆర గ య పర స థ త క డ క ష ణ చ ద
 • ప రధ న క ర డ. వ ల బ ల బ స క ట బ ల హ క ఇతర ప రమ ఖ క ర డల అబ బ య ల అమ మ య ల ఇప పట క స య త ర వ ధ ల ల స ప రద య వ ధ ఆటల ఆడట చ డవచ చ పట టణ ల
 • స గ తర వ అ ద క న న అన క సన మ న లల క న న స గ తర వ క ఇద దర అబ బ య ల మ గ గ ర అమ మ య ల అ దర త డ ర దగ గర స గ త శ క షణ త స క న న వ ర ల ర డవ అమ మ య
 • వ ళ ల ప య ద 2013 శ ర మన న ర యణ 2012 ఇట ల శ ర వణ స బ రహ మణ య ఇడ యట అమ మ య ల అబ బ య ల అమ మ న న న ఓ తమ ళ అమ మ య ఒక ర జ ఒక ర ణ కన ల మ స న న వ య ధనలక ష మ
 • జన భ 3.877 మహ ళ జన భ 3.958 6 స వత సర ల క ద ప ల లల 913 అబ బ య ల - 446, అమ మ య ల - 467 మ త త అక షర స య ల 4.796 2001 వ.స వత సర జన భ ల క కల
 • వ యవహర చ న వ ర స థ న నరస హ ర వ గ ర వ ర క ఇద దర అబ బ య ల శ ర న థ ర ధ క ష ణ. ఇద దర అమ మ య ల లక ష మ త లస వ స త వ ణ మ ధవ స న మ స హ త య కళల
 • వ వ హ స త మహ లక ష మ త జర గ ద వ ర క 10 మ ద స త న 6 గ ర అబ బ య ల 4 అమ మ య ల వ ర క మ ర డ వ వ వ స మయ జ క డ కవ రచయ త, ర డ య ప రవక తగ
 • స ఖ య ధ వత చ క క స త ర ల స ఖ య చ ర, రవ క ధర స త ర ట న జ అమ మ య ల అబ బ య ల క త త క త త ఆకర షణ యమ న ద స త లల కన ప స త ర వ టల భ జన జ ల ల ల న
 • తరగత గద ల క మద య స వ చ మర వచ చ న జ ర జ బ ద న న అమ మ య ల ఓరచ ప ల చ డగ అబ బ య ల మ త ర జ ర జ బ ద న క భయపడ త ఉ ట ర మద య స వ చ ఉన న రన


                                     
 • ఎక క వ మ ద అమ మ య ల స త ర ల ఈ ప రక ర యల ప ల గ ట ర ట గ ర గ బ ల ప ర త లల ఎఫ జ స ప రబల గ ఉ ద ఇక కడ 29 అమ మ య ల 27 అమ మ య ల ప రభ వ తమ త ట ర
 • వహ స త ఉ ట ర మహ ళల ఈ అసమ నత బ ల కల వ ద య హ నతక ద ర త స త ద ఎ ద క ట అబ బ య ల ప ర ధ న యత క రణ గ ప ర ష ల క ట బప షణ చ యడ న క వ ర వ ద యక బ ల కల వ ద య
 • భద ర క డ క భద రక ళ భయ కర గ డ చ ర భయ కర బడ చ ర భల అబ బ య ల 1969 స న మ భల అమ మ య ల 1957 స న మ భల అల ల డ భల ఎత త చ వరక చ త త భల క ష ణ డ
 • ద ర 1957 స న మ నలదమయ త ప డ ర గ మహత య ప ద దర క ల ప ర మ ద వ భల అమ మ య ల 1957 స న మ భల బ వ భ గ యర ఖ మ య బజ ర ర ణ ర గమ మ ర ప న ద వద ద ట
 • వ జయవ డ ఇతర ప ర ల ద గవల ల శ వర వ వ త త న య యవ ద మత హ ద మత ప ల లల 7: 3 అబ బ య ల 4 అమ మ య ల త డ ర ద గవల ల వ కటరత న తల ల ఆలమ ర మ ణ క య బ
 • వ ళ ళ ద దర ఇష టపడ డ ర త ల గ రవ త జ, కళ య ణ వ శ సమర పణ 4 2003 అమ మ య ల అబ బ య ల త ల గ వ జయ స య మ హ త స న స ద డ వ న, వ ద య, మధ మ త రవ బ బ

Users also searched:

అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు, 2003 తెలుగు సినిమాలు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →