Back

★ శేషు - 2002 తెలుగు సినిమాలు ..శేషు
                                     

★ శేషు

సంతులనం 2002, ఫిబ్రవరి 28, ఎవరు, విడుదల తెలుగు చిత్రం. - జీవితం మొదటి సారి గా దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా, ప్రధాన శరీరం, ప్రీమియర్ జాతీయత తారాగణం. ఈ సమయంలో, ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా కుమారుడు యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించారు. యువన్ శంకర్ నాగ్ లో మొదటి సినిమా. 1999 లో డైరెక్టర్ బాల డైరెక్షన్ లో విడుదల నటి, who can చిత్రం. ఈ చిత్రం మాతృక.

                                     

1. Satcatcher

 • నిర్మాణం: శిశువు శివాని. (The construction of the child, Siwani)
 • సంగీతం: యువన్ శంకర్ రాజా.
 • కథ-స్క్రీన్ప్లే-మాటలు: హరే Atmos. (Story-screenplay-dialogues: the hare-Atmos)
 • పదాలు రాజమౌళి దర్శకత్వం జీవిత.
 • నిర్మాణ సంస్థ: రాక్ శివాని సినిమా.
 • పాట: చంద్ర బోస్ & శోధన.
 • కూర్పు: Guimaraes. (Composition: Guimaraes)
 • కథ: బాల దర్శకుడు. (The story: the child of the director)
                                     

2. పాటలు. (Songs)

యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించిన తొలి సినిమా సంతులనం. అది వారి మాతృక, is the set of the film gets సంగీతం అందించారు. సంతులనం సినిమా లో 8 వ అధికారికంగా, ఇది 4 సాంగ్, the tunes are set చిత్రం నుండి తీసుకున్న. ఈ చిత్రం యొక్క పాట ఎప్పుడూ చేసిన లాభం వాయిస్ కూడా లేదు. ఈ పాట చంద్ర బోస్, సియర్స్ రాశారు.

                                     
 • గ ర ర ల వ కట శ ష భ రత జ త య క గ ర స న యక ల ఆయన ఆ ధ రప రద శ మ జ మ ఖ యమ త ర మర ర చ న న ర డ డ క బ న ట ల మ త ర గ పన చ శ ర ఆయన ర డ పర య య ల
 • వ డ దలయ ద శ ష అనబడ శ షగ ర ర వ అక క న న న గ శ వరర వ సర జ క ష ణక మ ర ఒక ప క న క ల కల స క ట ర వ ర పర చయ ప ర మగ మ ర త ద శ ష అన న వద న ల
 • ప ర స క న న శ ష ర జన ల ఆమ న ఎల గ న ప ళ ళ చ స క త ర లన పట ట బడత డ ఇక చ స ద ల క ఇద దర క క స త ప ట ప డత ర ఈ ప ట ల మ స చ స శ ష గ ల స త డ
 • త ల స క న న త డ ర ఆమ వ వ హ రవ త న జరగ లన న ర ణయ స పష ట గ ప రకట స త డ శ ష తన స న హ త డ ఏక బర ద వ ర సర జక ప ళ ళ అయ ప య నట ట ద గ శ భల ఖల ఫ ట ల
 • ర ధ న గభ షణ - జమ ద ర గ మ మడ వ కట శ వరర వ - ద వ న క క ల సత యన ర యణ - శ ష బ పద మన భ - ప ప య వ జయలల త - గ గ ధ ళ ప ల - నర సయ య స ర యక త - ఆ డ ళ ల
 • అతన స థ న క డ న శ ష ఆస ష వ ద య ర ధ ద ష ట న ఆకర ష స త డ అతన హ క గ ల ఉన న క గ ప న ప ఆర ప రక ష ర జ క అన క ల గ శ ష పన చ స త ట డ క ర త
 • దయ శ న య డ న క ట బ ర వ ద వక న క లద త డ న ర ధ రమ న ద వక అ ద న క మ గ ధ డ న శ ష ఆమ న వశపరచ క డ న క గ ల వ స త డ రఘ క సహ య చ స నట ల నట చ చ ట ట
 • ఇష టపడ డ ర చ త ర న క గ న ఆమ క ఉత తమ నట గ న ద ప రస క ర లభ చ ద శ ష ఔన వ ళ ల ద దర ఇష టపడ డ ర ల త మనస ల ప ళ ల త పన ట ఆపర షన ద ర య ధన
 • శ రద శ భల ఖ స ధ కర ప జ శర మ స క ష ర గ ర వ రమ ప రభ కళ: త ట న త య ల శ ష స ట ల స స బ స ట యన బ రదర స ప ర ట ల మ ధవన స భ షణల డ వ నరస ర జ
 • బ రహ మశ ర చ తలప డ ప ర ణ న దయ య శ స త ర ల గ ర శ ర భట ట చ ర య ల గ ర శ ర శ ష క మ ర గ ర శ ర య వ కట శ వర ర వ గ ర శ ర న ర యణ చ ర య ల గ ర శ ర గ ర జ
 • వహ చ న ఈ చ త ర ల గ ప చ ద లగడప ట ధన ష క ప శ ర ర మ గ క ల నట చగ ప శ ష క మ ర స గ త అ ద చ డ గ ప చ ద లగడప ట వ శ శరత బ బ గ ధ శ ర ర మ


                                     
 • స ర మ గ రహ చల కప య నట లయ త ఆ చద వ న ర పయ గమ ఎవర మ చ చ క నర ఆడ ల ర శ ష మ ధవర వ - త ల గ భ ష, స హ త యమ వ బ స ట ల న వ య సమ భ స కర శతకమ
 • కల స క వ లన న న న న న ప ర మ స త న న న చ ద రవ శ య క షన న 1 రమణ లగ నపత ర క శ ష న ప ర మక పరశ ర న త చ ప ప లన న గప రత ష ట మ క స న వ వ ట చ ల చ ల య
 • బ య క స క ల వ వర ల ప రభ త వ జడ ప హ స క ల ఉ ద ప ర వ ట స క ల స శ ష శ ర న వ స అక షర మ దల నవ ఉన న య భ రత ప రభ త వ న ర వహ చ న 2011 గణ క ల
 • పన చ స ర తల ల శ ష ఆమ కథ రచయ త ర మ లటర ల మ జర గ పన చ స న రమణ ర వ ఉద య గ వ రమణ తర వ త ప ణ ల స థ రపడ డ ర ద ప క తల ల శ ష భ రతద శ న క స వ త త య ర
 • స గ ణమ మ... శ వప ర వత స ల చన సత యవత ..జ య త వ ణ...స ధ ర ర జ ..స ర ద ర న క క ట శ ష బ బ ..ధన ష అరణ య భ స కర బ చ ఛ బ బ ..స ర యత జ అ కయ య వ కయ య
 • మధ స ధన క ర ప బ ల కళ: స మన థ న త య ల పస మర త క ష ణమ ర త త గప పన శ ష ర జ Telugu Cine Blitz, Movies. Nijam Nidrapodu 1976 www.telugucineblitz
 • ఆర ట డ ర క టర స జ వ ప త డ న స డ ర క టర దర వర క ష ణ క మ ర శ ష Jeevithalu 1968 Indiancine.ma. Retrieved 2021 - 04 - 04. ఇ టర న ట మ వ
 • బ న సగ వ యవహర స త డ ఆ ప రక ర యల క లబ డ న సర సర జ స వప న త ఆమ త డ ర శ ష ద వద స కనక ల అతన త పగ ప చ క ట డ ఎ ద క ట అతన ర జ శ వర ద వ న వ స మర చ న
 • ప రస దర వ ర జ స త ర న త య త ర ప ర ట ల జ డ రత న ఆపర ట గ ఛ య గ రహణ శ ష కళ: బ చల క ర ప బ క ష ణ ర జ స గ త చ ళ ళప ళ ళ సత య ఛ య గ రహణ క
 • అధ గమ స త ద స ఎస ఆర ఆ జన య ల క ప చ చయ య, నరస హ ర వ లల త, స ప ర ణ, శ ష చ ట ట స త, యశ ద, ర జ క మ ర అ జమ మ, ర మ డ స ల ర ర జ శ వరర వ దర శకత వ
                                     
 • ప ళ ళ క త ర 1985 ల వచ చ న స న మ ద న న ఝ న స ప క చర స బ య నర ల ఐ. శ ష బ బ న ర మ చ డ క ఎస ర మ ర డ డ దర శకత వ వహ చ డ ఇ ద ల చ ద ర మ హన
 • జట ట క న త త వ వహ స త న న న యక డ ర ఘవ ష క గ శ ష జట ట క న త త వ వహ స త న న న యక డ శ ష ధన ధన ధనర జ క న త త వ వహ స త న న హ స యనట డ ధనర జ
 • సవ ల 1988 స ట షన మ స టర 1988 మ చ వ ర మ వ ర 1989 అ క శ 1990 శ ష 2002 మహ క ళ 2013 సత యమ వ జయత ఆర క వ నకల Archived from the original
 • న ర యణర డ డ య వ శ వ శ వరర వ స ట డ య వ జయ - వ హ న న త య దర శక ల ర జ శ ష కళ: ప వ కట ర వ స ట ల స డ ర ధ క ష ణమ ర త ప ర ట ల మ ధవన క ర ప ఆర
 • డ రక టర ర వ గ ప లర వ కళ: ప జల వ కట శ వరర వ న త య ల గ ర జ రఘ ర శ ష క ర ప న యన మహ శ వరర వ స గ త వ ద మ తర శ ర న వ స ఛ య గ రహణ జ న ల ల
 • గ ర జ ఆర ట డ ర క టర వ స రన న డ న స డ ర క టర క త గప పన త గర జ ర జ డ న స శ ష Somaripothu 1972 Indiancine.ma. Retrieved 2020 - 09 - 27.
 • బ లస బ రహ మణ య మ ధవప ద ద రమ ష వ ర మక ష ణ ద స డ న స డ ర క టర ర జ - శ ష IMDb ID: 0262659 వ డ దల త ద 1977 జ న 18 O Manishi Thirigi Chudu 1977
 • 2008 ఎవడ త న క ట 2007 ఆయ ధ 2003 వ లన 2003 భరతస హ ర డ డ 2002 శ ష 2002 మ అన నయ య 2001 మనస న న మ ర జ 2000 ఒక కడ చ ల 2000 బ బ బ ల
 • స శ ల, ఎస ప బ లస బ రహ మణ య ర మ ల వ ర మక ష ణ ద స డ న స డ ర క టర ర జ - శ ష Prayanamlo Padhanisalu 1978 Indiancine.ma. Retrieved 2021 - 03 - 29.

Users also searched:

శేషు, 2002 తెలుగు సినిమాలు. శేషు,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →