Back

★ యజ్ఞం, 2004 సినిమా - 2004 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ యజ్ఞం (2004 సినిమా)

వస్తున్న 2004, రవితేజ, డైరెక్టర్ ETR కోసం సినిమా బ్యానర్ పై పేద bobrun నిర్మించబడింది, there has been నటించిన యాక్షన్ సినిమాలు. ముఖాలు నేపథ్యంలో కథ నడుస్తుంది.

                                     

1. కథ

దేశీయ తిరుగుబాటు కక్ష నాయకుడు విమోచన దేవరాజ్ చూడటానికి ఇష్టం. శీతాకాలంలో, విమోచన కూడా ఇప్పుడు, సమీరా బెనర్జీ, రెండు చైనీస్ of the production values are decent. విమోచన naumau విజయవంతంగా నిమగ్నం మధ్య ఉండాలి. అతను ఆడాడు మధ్య గొడవ వలన చాలా మంది చెల్లించి ఉండాలి. వారి కుటుంబాలు, మరియు వీధి లో ఉన్న. ఇప్పుడు, దేశీయ ఆర్డర్ పారామితులు కనుగొనేందుకు. దేశీయ తక్కువ-గేట్వే విమోచన కాబట్టి అంగీకరించడం. మిగిలిన శీతాకాలంలో, వారి ప్రేమ అడ్డుపడే, వారి జోడించారు People. లో స్పృహ యొక్క ఇది చుట్టూ తిరగండి.

                                     

2. తారాగణం. (Cast)

 • పోలీసు కానిస్టేబుల్ గా Duvvasi Mohan.
 • సుమన్ శెట్టి. (Suman Shetty)
 • బేబీ త్రిష. (Baby Trisha)
 • కామెడీ. (Comedy)
 • హాట్ టాపిక్.
 • పోలీసు అధికారి, as the splendor of the King.
 • ఇప్పుడు, ఇది. (Now, its)
 • రాజ్ కుమార్. (Raj Kumar)
 • శీతాకాలంలో ఒక తిరుగుబాటు. (In the winter, a rebel)
 • విమోచన వంటి, దేవరాజ్. (The ransom, such as Devraj)
 • Narra Venkateswara Rao.
 • A.
 • జాన్. (John)
 • శిశువు ఉంది. అసంతృప్త వచ్చి.
 • మాస్టర్ జ్ఞానం. (To master the knowledge of the)
 • ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం. (Dharmavarapu Subramanyam)
 • ప్రత్యామ్నాయ పాల్మ వంటి విజయవంతంగా నిమగ్నం.
                                     
 • యజ ఞ హ మ - ఒకరకమ న హ ద వ ద క స ప రద య యజ ఞ 1993 స న మ 1993 త ల గ స న మ భ న చ దర యజ ఞ 2004 స న మ 2004 త ల గ స న మ గ ప చ ద నట చ నద
 • పల లక ల ప ళ ళ క త ర ఘర షణ శ ర ఆ జన య స వ మ అమ మ య బ గ ద క డ న 1 యజ ఞ హ దర బ ద బ ల స క డ క ఎక స ట ర భద ర ద ర ర మ డ గ రహణ అ దర ద గల
 • ప రత ప యజ ఞ 2004 స న మ అమ మ య క స మ ద ల ర గ ర వ భ రతన ర ఎర ర మ ద ర స న మ మ ఆయన బ గ ర ప రజ స వ మ య 1987 స న మ అన న స న మ ఏ ప ల ల
 • క త ర వ క చనమ ల క బ ల ట వ ద న క న ర డ నవభ రత న వ వ వస త వన యజ ఞ వ డ క కడ మ గ డ డ శ భ క క షల స స ద ర స ర య వ శ ఆర ప ర ణ 1997
 • ఒక ర ధ ఇద దర క ష ణ ల ప ళ ళ ద ల ఠ గ ర వ ష ణ 2004 : మ స టర & మ స స శ లజ క ష ణమ ర త యజ ఞ శ వ శ కర 2005 : అతన క కడ బన న భగ రథ, మజ ఔర
 • లభ చ ద మరల 2002 ల మ రన అన తమ ళ స న మ త ప నర గమన చ స ద 2004 ల తమ ళ స న మ ర ట తప ప అన స న మ క గ న తమ ళన డ ర ష ట ర ఉత తమ సహ యనట ప రస క ర
 • న ర మ న ష య త ఫ న బ త త మన ష ధర మ స క ష మ వ ష ద చ ప ప క ద ప ల వ శ వ క ష యజ ఞ న న మన ష న అ త క ద తన నటన పర ధ న వ స త త పర చ క వడ న క 1973ల ఆడద
 • బ ద వన క లన తమ ళ డబ బ గ చ త రమ జయ స న మ ఉల ల స గ ఉత స హ గ హ య ప స క ర త రణ స బర వ జయ 2003 యజ ఞ ఆడవ ర మ టలక అర థ ల వ ర ల బ డ అప ప ర వ
 • న వల ల న వల ల వ శ ఖ వ న న ల 2005 త ర ప చ 2004 స వయ వర క రవ ణ ర గ ల ప ల చ ద క హ దయ 2004 యజ ఞ 2002 వ స ప టక ప ర ణ పల లవ అయ త .ప ర మక


                                     
 • ప రత న యక ప త రలన ప ష చ డ తర వ త మళ ళ కథ న యక డ గ న లద క క క న న డ రణ యజ ఞ శ ర య శ ఖ లక ష య ల క య అతన కథ న యక డ గ నట చ న క న న స న మ ల
 • ఆదరణ క వ ల ద త ఇతన ప ర ఫ స మ ద ర చ క ప య య ఈతర బ బ ర వ గ ర యజ ఞ స న మ ల న ఫ క షన స ట ప త ర క కప త తర వ త న జ ల త ల స క న మ చ డ గ
 • 1991 ఎద ర ట మ గ డ పక క ట ప ళ ల 1991 క బ బర బ డ 1991 మహ యజ ఞ 1991 ల డ స స ప షల 1991 హ హ న యక 1991 చ వ ల ప వ వ 1990 జయమ మ
 • నవలల గ వ ల వడ డ య 15 నవలల న ర గ ప రచ ర త అయ య య ఈ నవలల ల మహ యజ ఞ న శ శబ ద య ద ధ వజ ర స కల ప ద నవ ర జ య అర ణత ర, స దర శన చక ర క ల త న న
 • ప రత య క స చ క శ ర శ ర ప సమగ ర స కలన కథ యజ ఞ క ళ పట న ర మ ర వ గ ర యజ ఞ కథప ప రచ ర చ న వ య స ల స కలన కథ ర జన ప రమ ఖల కథల స కలన చల క డవట గ ట
 • మహ న భ వ ల న స గ తదర శక ల దగ గర పన చ స అవక శ వచ చ ద క రవ ణ మ దట స న మ న చ ఆయన ప రత స న మ క పన చ శ డ క షణక షణ స న మ క క రవ ణ గ ర దగ గర
 • మ స త ర మ క న క అల ల డ మ జర చ ద రక త మ గ డ గ ర యజ ఞ స న మ య న యన ల డర రక షణ ర జధ న స న మ ర జ ద ర డ - గజ ద ర డ ర జ శ వర కళ య ణ రథస రధ
 • భస మ స ర 1936 స న మ మ హ న ర క మ గద 1937 స న మ మ హ న ర క మ గద 1962 స న మ మ హ న వ జయ మ హ న శపధ మ న గ త మ న ప ర ట మ న యజ ఞ స న మ యమగ ల యమజ తక డ
 • క రత వ లన క డ న ర వహ చ ర శ ర ర మయజ ఞ శ ర శ వయజ ఞ క ట గ యత ర యజ ఞ క ట క క మ ర చన, శ ర మద ర మ యణ హవన జ ఞ నయజ ఞ క న న వ దలస ర ల స దరక డ
 • ఉత త జ చ దమ మ 2006 వ ణ మ ధవ లక ష మ 2005 స న ల ఆ ధ ర డ 2004 ధర మవరప స బ రమణ య యజ ఞ 2003 ఎ ఎస న ర యణ శ వమణ 2002 స మన శ ట ట జయ 2001 స న ల
 • 1994ల ఆశ ష వ ద య ర థ నగ ష ఇద దర ఈ ప రస క ర న న ప చ క న న ర త ల గ స న మ నట ల 32nd National Film Awards PDF Directorate of Film Festivals.
                                     
 • Beeso Gaali 1962 భ ష మ త ల గ మనస ల న క ర క త ల స న క ప ర మ క 1962 దక ష యజ ఞ త ల గ 1962 క లగ త ర ల త ల గ Rave Rave Bala Hello My Dear Leela 1962 రక త
 • అన కన నడ స న మ ల నట చ డ అయ త ఆ స న మ వ డ దలక ల ద ఇతడ 27 మ వళ ళ సర క ల ఇతడ నట చ వ డ దల న త ల స న మ అద మ దల ఇతడ అన క కన నడ స న మ లల
 • త ల గ కథ 1990 ఎ ఎ. స భ న స కలన కథ స గర 1990 క ళ పట న ర మ ర వ యజ ఞ క ర కథల 1980 1995 స హ త య అక డమ అవ ర డ క త వ శ వన ధర డ డ క త

Users also searched:

యజ్ఞం (2004 సినిమా), 2004 తెలుగు సినిమాలు. యజ్ఞం (2004 సినిమా),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →