Back

★ రామ్ - 2006 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ రామ్

గా 2006 లో విడుదలైన తెలుగు కామెడీ-డ్రామా చిత్రం. Ann.అతని రచన దర్శకత్వం. నితిన్, జెనీలియా, Hrishita Bhatt, కృష్ణం రాజు ప్రధాన పాత్రలు ఉన్నాయి తారాగణం. నితిన్ తండ్రి సుధాకర్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమాకి యువన్ శంకర్ రాజా సంగీతం అందించారు. ఒక మంచి స్పందన 2006 మార్చి 30 యొక్క విడుదల ఈ సినిమా కోసం ఒక మంచి రెస్పాన్స్ అని. అలాంటి సెట్ లో ఆర్ట్స్ వారు 2008 లో, ఈ చిత్రం హిందీ లో మరియు వీలు గా ఈ: జీతం దాడి పేరు లో ఉన్నాయి.

                                     

1. కథ

Ram శ్రీనివాస్, is a happy-go-lucky person. అతను కాబోయే, సైకిల్ విజేత. ఒక పోటు యొక్క విజయం, అతను వెళ్లిన ముంబై లో చివరి రౌండ్ వెళ్తాడు. అయితే, ముంబై, తన జీవితం ఊహించని మలుపు అప్ అరుస్తూ. అతను తన కుటుంబం, ముఖ్యంగా తన తాత, సినిమా Krishnas కు Checkmates వివాదం.

                                     

2. పాటలు. (Songs)

ఈ చిత్రం యొక్క పాట లో చిన్న, కానీ చంద్ర బోస్, హంటర్ రాశారు. యువన్ శంకర్ రాజా స్వరపరచిన. 2006 లో 10 వ స్థానంలో తాజా ఎలుగుబంట్లు సంగీతం విడుదల

                                     
 • ర మ త ల గ తమ ళ స న మ నట డ ర మ న ర మ త స రవ త రవ క ష ర తమ మ డ న మ రళ ప త న న క డ క హ దర బ ద ల ప ట ట న తన వ ద య భ య స తమ ళన డ ల చ న న ల న
 • న దమ ర కళ య ణ ర మ ప రమ ఖ త ల గ నట డ ఇతన ఎన ట ర మ ర వ మనవడ న దమ ర హర క ష ణ క మ ర డ ఎన ట ఆర ఆర ట స స స థన స థ ప చ న ర మ తగ పల చ త ర లన
 • ప రస దర వ దర శకత వ బ ఎ.స బ బ ర వ ర మ - రహ మ ఒక తరగత ల చద వ క న వ ద య ర థ ల ఇద దర ప ర ణమ త ర ల ర మ త డ ర ర జయ య జగన మ హనర వ అన శ ర మ త డ
 • ర మ ర బర ట రహ మ వ జయన ర మల దర శకత వ వహ చ న త ల గ స న మ 1980ల వ డ దల న ఈ స న మ 1977ల వ డ దల న హ ద హ ట చ త ర అమర అక బర ఆ థ న య క క ప నర ణ ర మ ణ
 • హర ర మ 2008, జ ల 28న వ డ దల న త ల గ చలనచ త ర ఎన ట ఆర ఆర ట స పత క ప కళ య ణ ర మ న ర మ ణ స రథ య ల హర షవర ధన దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల
 • ర మ గ ప ల వర మ జ. ఏప ర ల 7, 1962 ఒక ప రమ ఖ త ల గ భ రత య స న మ దర శక డ న ర మ త. అతన స క త క గ పర ణ త చ ద న, మ ఫ య హ ర రర న పథ య కల గ న
 • కళ య ణ ర మ కత త 12 నవ బర 2010 న వ డ దల న త ల గ చ త ర మల ల క ర జ న దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల కళ య ణ ర మ సన ఖ న ష మ శరణ య మ హన క ట
 • ర మ జ ఠ మల న Ram Jethmalani జనన 1923 స ప ట బర 14 మరణ 2019 స ప ట బర 07 ఒక భ రత య న య యవ ద ర జక యన త. 2010ల స ప ర క ర ట బ ర అస స య షన
 • ర మ చరణ త జ త ల గ స న మ నట డ చ ర జ వ క మ ర డ ఇతన త ల గ స న మ నట డ గ న క క ర చరణ హ దర బ ద ప ల ర డ గ క లబ య క క ఓనర మర య మ ట వ బ ర డ
 • ర మ చరణ 1939 భ రత య - అమ ర కన కన స ల ట ట వక త, రచయ త. ప రస త త ఆయన ట క స స ల న డల ల స ల న వస స త న న ర జ ఇ, క ఎల ఎ బ య క ఆఫ అమ ర క
 • లల త ర మ త ల గ రచయ త ర ఆమ అవ త కళ య ణ మ ఘ నవలలన ర స ర ఆమ ద వ లపల ల క ష ణశ స త ర మన మర ల బ జ జ య క మ ర త ఆమ ఆ గ ల స హ త య ల బ జ న స


                                     
 • ర మ ప రస ద బ స మ ల 11 జ న 1897 - 19 డ స బర 1927 భ రత య వ ప లవక ర డ ఆయన 1918 మణ ప ర క ట ర, 1925 క క ర క ట ర వ ట వ ట ల ప ల గ న బ ర ట ష
 • ర మ వ క త ల గ స న మ దర శక డ ఆయన ప ర త ప ర క చర న వ కటరమణ. సర బ జ జ ల మ డల మతలబ ప ట ఆయన స వగ ర మ . శ ర క క ళ ల న ఇ టర డ గ ర ప రభ త వ
 • ప న ప ళ ళ గ వ ద మ నన మ ధవర వ స ధ య స క జ ఫర షర ఫ జగ జ వన ర మ జ ర జ ఫ ర న డ జ ర మ వ ల స ప శ వ న న త ష క మ ర ల ల ప రస ద య దవ మమత బ నర జ
 • స న మ ర మ డ - పరస ర మ డ ర మ డ - భ మ డ ర మ డ - ర గడ ర మ డ ద మ డ ర మ - రహ మ ర మ - ర బర ట - రహ వ ర య డ గ ర - న య డ గ ర ర వణ ర వ - గ ప లర వ ర వ గ ర ట ల
 • W O ర మ 2018 ల వ డ దల న త ల గ స న మ ద క ష మ చ లక ష మ ఆమ భ ర త ర మ స మ ర ట ర డ డ మ ద ప డ ఉ ట ర ద క ష క స ప హ వ చ చ సర క ఆస ప త ర ల
 • ర మ వ ల స ప శ వ న జనన 1946 జ ల 5 - మరణ 2020 అక ట బర 8 భ రతద శ ర జక య న యక డ అతన బ హ ర ర ష ట ర న క చ ద నవ డ అతన ప రస త త వ న య గద ర ల
 • ర మ ఇష ప రద ప ర వత ప రధ న త ర గణ గ ఆద త యబ బ న ర మ చ న 2007 న ట త ల గ చలన చ త ర తన వ ధ ల జర గ పల స ఘటనల పట ల ఆకర ష త డ న శ న ర మ
 • స వ త ర ద వద స 1974 స న మ క ష ణ, వ జయన ర మల ద వద స 2006 స న మ ర మ ఇల య న చ ర ప స ప య లర హ చ చర క: నవల చదవ గ ర న వ ర స న మ చ ద ద మన క న న
 • బ య నర ల వల ల ర పల ల రమ ష బ బ న ర మ చ న ఈ చ త ర ల న దమ ర కళ య ణ ర మ ద య చలపత ర వ రవ క ల నట చ ర చక ర స గ త అ ద చగ వ క రమ ధర మ
 • న దమ ర కళ య ణ ర మ హ ర గ నట చ న లక ష మ కల య ణ స న మ ల కథ న య కగ త ల గ త రక పర చమయ ద ఈమ 2009ల హ ర చ ర జ వ తనయ డ న ర మ చరణ త జ త ర జమ ళ
 • చలనచ త ర ఎస ఎస క ర య షన స పత క ప య ర లగడ డ స ర ద ర న ర మ ణ స రథ య ల ర మ గ ప ల వర మ దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల జగపత బ బ ఊర మ ళ మ డ ద కర ర వత
                                     
 • ఆర జ 2010 నవ బర 26 న వ డ దల న త ల గ ప ర మకథ చ త రమ ఇ ద ల ర మ చరణ త జ, జ న ల య ష జన పద స బ రహ మ న ద ప రక ష ర జ తద తర ల మ ఖ యప త ర లల
 • స రవ త రవ క ష ర న ర మ ణ స రథ య ల ఎ శరవణన దర శకత వ వహ చ న ఈ చ త ర ల ర మ క జల అగర వ ల జ టగ నట చగ మ క క జ మ యర స గ త అ ద చ డ ఈ స న మ
 • న ర వహ స త న న ఇతన స ఘ న యకత వ స చనల మ రక బ జ ప ల చ రడ జర గ ద వ రణ శ ర మ మ ధవ త ర ప గ ద వర జ ల ల అమల ప ర న క చ ద నవ ర ఎలక ట ర కల అ డ ఎలక ట ర న క స ల
 • ప రత ప గఢ శ ర శ వ మ ద ర హథ గవన క డ ప రత ప ర మ జ నక మ ద ర మహ ల ఓల డ హన మ న మ ద ర క హ ద ర ర మ జ నక మ ద ర క హ ద ర హర హర బ బ జ మ ద ర ధర ల
 • పస ప ల ట క ష ణవ శ జ. జ ల 28, 1962 త ల గ స న మ దర శక డ ర మ గ ప ల వర మ దగ గర క న న చ త ర లక సహ యక డ గ పన చ స డ తన త ల చ త ర గ ల బ త మ చ
 • త ల గ స న మ ఎప ప డ వ భ న న కథ శ ల చ త ర న వ ద ల అ ట వ ళ త న న కళ య ణ ర మ క అవ మ కల స ర ల ద అ ద క న మ ..ట ర డ ల ట ర చ స హ ట క ట ట లన క న న డ
 • గ ర ర మ ద స 1534 1581 శ క రవ ర 9 అక ట బర 1534 - శన వ ర 16 స ప ట బర 1581 స క క మత న క చ ద న పద మ ద గ ర వ లల న ల గ గ ర వ ఇతన క ఆగష ట
 • గ వ ద డ అ దర వ డ ల అ ట న న ర మ చరణ 123త ల గ క మ 27 March 2014. Retrieved 27 March 2014. మహ ష హ ట చ త ర ట ప కథత ర మ చరణ వన ఇ డ య 10 February

Users also searched:

రామ్, 2006 తెలుగు సినిమాలు. రామ్,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →