Back

★ లక్ష్యం, సినిమా - 2007 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ లక్ష్యం (సినిమా)

లక్ష్యం గోపీచంద్, జగపతిబాబు ప్రధాన పాత్ర, ప్లే, పేర్లు, దర్శకత్వం 2007 లో విడుదలైన సినిమా. సహాయం అల్లు అర్జున్ ఈ సినిమా. ఆడియో ఫంక్షన్ ఈ చిత్రం యొక్క ప్రదర్శన యొక్క ఉత్తమ chantey, నంది అవార్డు, ఫిలింఫేర్ అవార్డు కోసం ఈ షో.

                                     

1. కథ

చూడండి బోస్ ఆడియో లాంచ్ ఓడ యొక్క అవసరాలను పోలీసు అధికారి. అతను కథ లోకి భార్య, పిల్లలు, మరియు ఇతర కుటుంబ హ్యాపీ. getextends. He is the younger brother of the చందా పాప్ for college students. తన savedate, అయితే ఇతర నటుడు, తో ప్రేమలో పడతాడు. విభాగం యొక్క చిత్రం వంటి, పాల్, ప్రారంభించడానికి పరిష్కారం పొందడానికి, ఓడ చుట్టూ దాదాపు. తన మార్గంలో adduced to them ఆధారాలు కోసం బలవంతంగా మాయం. ఇది ప్రయత్నిస్తున్నారు. అతను అన్నారు. పవన్, ఓడ, రాజకీయ, ఆమె మంచి down with the ship ప్రైవేట్ బ్యాంక్, తిరిగి తీసుకొని రుణ ఉంటుంది. మరియు అప్పుడు రుణ చెల్లించడానికి, అది తిరిగి వచ్చి చైర్మన్ నది హత్య, it s going to be. విచారణ వచ్చిన బోలు నది అదే విషయంలో iretd. బో యొక్క తిరుగుబాటు, అది అతన్ని చంపడానికి. చందా దానికి ప్రతీకారంగా Angsana, మిగిలిన కథ.

                                     
 • లక ష య - గ ర లక ష య స న మ - 2007 స న మ
 • స న హ త ల సలహ త మళ ళ స న ర గ ల క వచ చ డ గ ప చ ద త లక ష య స న మ చ శ డ ఆ స న మ బ గ వ జయవ త అయ య ద తర వ త డ స ర ష బ బ సహక ర త చ తక యల
 • చ త ర ద వ ర ఈమ స న ర గ ల అడ గ ప ట ట ద ఆ తర వ త ఈమ వ క రమ ర క డ లక ష య వ ట వ జయవ తమ న చ త ర ల ద వ ర త ల గ చ త రర గ ల కథ న య కగ తన స థ న న న
 • ఒల ప క స ల బ గ ర పతక స ధ చ లన నద ఆమ లక ష య అయ త . ఆర ఫ న చ స న స ల త న ఆమ ప ర మల పడత డ క న . ఎల ట లక ష య ల న స ల త న ప ర మన ఆమ త రస కర స త ద
 • ఉప ద యక ష డ ప రకట చ డ వ యవస య అభ వ ద ధ లక ష య 4 శ త అన చ ప ప డ 11వ ప చవర ష ప రణ ళ కల వ యవస యర గ లక ష య 4 శ తమ న ఆ లక ష య న న చ రల కప య మన
 • అన క క డ ఒక ర జ స న మ ల ప ల స ఆఫ సర గ కన ప చ డ ఈ స న మ మ చ వ జయ స ధ చడ త అల ట ప త రలత లక ష య హ మ స ద ధ స న మ ల ల నట చ డ తర వ త మళ ల తన
 • మధ మ స మహ రథ మ న యమద గ య గ 2007 స న మ మ న న యమగ ల 2007 స న మ మళ ళ మ దల ద ర జ భ య లక ష మ కల య ణ లక ష య శ కర ద ద జ ద బ ద మ త ర వ య య ల
 • వ డ దల న త ల గ చ త ర అవ న త ప ల స ఆఫ సర న బలద వ సహ య రవ త జ ఓ లక ష య క స ప ర ట చ స త ట డ హ మ త ర జయవర ధన మ ఖ శ ర ష స దర డ గ గ ల
 • వ ళ ళబ స త న న గ ర జన లన చ తన యవ త ల గ మ ర చ వ ర న గర జ చ టట ల చ యడమ ఇర వ ర లక ష య మ గ ప ల ఇర వ ర బల ప త ర ప ల స లద ప చ య అవ త ద మ యల మన ష తమ ష ల
                                     
 • 14 న ఆమ న వ వ హమ డ డ ఇతన తన మ దట ప ట మణ శర మ స గ త దర శకత వ ల లక ష య స న మ క రక న ల వవ అన ప టన ప డ డ Singers SRAVANA BHARGAVI and Hemachandra :
 • ఎ ఎ క రవ ణ స గ త న న అ ద చ ర బ ల అన య వక డ క జ వ త ల ఒకట లక ష య ఎప పట క న ఎస ప బ లస బ రహ మణ య ల గ మ చ గ యక డ క వ లన తమ ఊర ల
 • తర వ త మళ ళ కథ న యక డ గ న లద క క క న న డ రణ యజ ఞ శ ర య శ ఖ లక ష య ల క య అతన కథ న యక డ గ నట చ న క న న స న మ ల గ ప చ ద ప రక శ జ ల ల
 • చ శ డ ద న మ ల గ ఉత త జ ప ద న త న క డ నట డ గ ఉన నత శ ఖర ల చ ర లన లక ష య అయ ద న టక ల మ ద ఆసక త న గమణ చ న తల ల ర జ మణ 10 స వత సర ల శ వ జ న
 • ఎల క జ , ఆపర షన ద ర య ధన, టక కర ప ళ ళ ద క న య గ ర జ భ య లక ష య హ వ 2008 : ఒ టర క ళ ద స క ష ణ ర జ న, క ష ణ, నగర హర ర మ 2009 :
 • 2006 వ రభద ర స న మ 2006 స ట ల న 2006 స న మ 2006 ర ఖ 2006 స న మ 2006 లక ష య 2007 ర డ 2008స న మ 2008 ఖల జ స న మ 2010 ప జ
 • ప చ చ ఉ డ ద న జ న క ఆమ తన బ ధ వ ల ప ళ ళ ల జన మ చ ద ఆమ ఏక క లక ష య ప ళ ళ క వడ త తగ న వర డ న వ త క ద క ఆమ తన క ట బ న న ఒప ప చ ద
 • క ర త త మ ర గ లన చ ప డత య అట వ ట క న న డ ల గ లన ప ద పరచడ ఈ వ య స లక ష య అట వ ట డ ల గ ల స దర భ న న బట ట చ ప ప న వ ర ప రత భన బట ట హ ట టవ త య
 • ఎ ద క త అల ర జ ర వ గ ర గత ఏమ ట శ ర య తన లక ష య స ధ చ ద శ ర న క తన ప ర మన ప రకట చ ద ఇవన న స న మ ర డ సగ హ ప స న మ త దర శక డ గ పర చయమ న


                                     
 • మ ఖ ల అమ మ య లత సరదగ ఉ ట ట డ న య య ర క ల ఉద య గ చ య ల అన ద అతన లక ష య క ప ట న ల ప ర వస త శ స త రవ త తగ ఉ ట న న మ ర శ స త ర త ర ష త
 • చ ర చ డ క రమ గ ఈ జ బ త ల ఉన న అన న ప ర ల ఆ ర డ జ బ త లల న చ ర లన మన లక ష య ఈ జ బ త ల ప ర చ న క వ య ల క ల క రమ ల న ఆధ న క రచనల అక ర ద క రమ ల న
 • న న త న న య గ ప చ ద హ ర గ వచ చ న లక ష య స న మ ల న ల వవ వ ల కన ల ద న ప టన ర - మ క స చ శ ర ఈ స న మ 23 క ద ర లల శతద న త సవ జర ప క ద
 • పన చ శ ర స న నట డ బ రహ మ న ద ఆయన మ చ స న హ త ల ఆయన స థ య క చ ర క వ లన లక ష య ఉ డ దన నట డ కమలహ సన కమ డ యన నగ ష అ ట తనక ఇష టమన పల స దర భ ల ల
 • ర జ శ వరర వ వద ద హర కథల చ ప పడ న ర చ క న న ర ఈమ క హర కథ కళ క ర ణ క వ లన న లక ష య ఉ డ ద మ నమ మ వ కటర మయ యత ప ట ప వ వ ల స ర బ బ న టక సమ జ ల చ ర స త ర
 • పర చయమయ య డ తర వ త శ ర న వ ట ల ఢ ల అవక శమ చ చ డ తర వ త ర డ చ ర త, లక ష య . వర స అవక శ ల చ చ య ప టల ల పడ ఉద య గ న క న య య చ య యల కప త న న డన
 • మహ న కల చ ర త 2007 మత త భ అత థ 2007 డ న భ య త లస 2007 లక ష య 2007 DIG అన నవర 2006 టప స బ ల ర ర జ 2006 వ లన ఆగ తక డ
 • క మ ర గ లభ యమ త న న య క మ ర కటక ఫ ట గ రఫ క కటక ల ద ఫ ట గ రఫ క లక ష య క మ ర ల పల అమర చబడ ఇతర య త రగత లత సమష ట గ ఉపయ గ చ వస త వ ల ప రత బ బ లన
 • ప ళ ళ ప చ చ. జ వ త ల ఎల గ న ప ళ ళ చ స క వ లన అద న గ ల ఎయ మ లక ష య అన త ర గ త ట డ న ద అన ద న దగ గర ఎవడ న త స క ట వ డ ద అన ద
 • ప ర న స ప ల మ య బజ ర 2006 ఆద వ ర ఆడవ ళ లక స లవ 2007 ద బ య శ న 2007 లక ష య 2007 ఆపర షన ద ర య ధన 2007 అత త ల సత త బ బ LKG 2007 శ కర ద ద
 • వ క ఢ స న మ లక మ ర గ ద స దగ గర స ట ల న స న మ క శ ర వ స దగ గర లక ష య స న మ క మ హర రమ ష దగ గర క త ర బ ల ల స న మ లక సహ య దర శక డ గ పన చ శ డ
                                     
 • సభ య డ ఆ స స థ నడ ప వ ద ధ శ రమ ల న స వ చ స త న న డ స న మ ఒక మజ ల .. సమసమ జ న అ త మ లక ష య అ ట ర ఇతడ 2007 ల రఘ పత వ కయ య అవ ర డ న ప ద న డ

Users also searched:

లక్ష్యం (సినిమా), 2007 తెలుగు సినిమాలు. లక్ష్యం (సినిమా),

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →