Back

★ మీ శ్రేయోభిలాషి - 2007 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ మీ శ్రేయోభిలాషి

మీ చేసిన 2007 మరియు విన్న. ఒక వారం. లేదా ఉండాలి దర్శకత్వం sportivnie సినిమా. లో ఏ కోర్టు కీలక పాత్రను హిందీలో. అయిన నేపథ్యంలో వచ్చిన సినిమా.

ప్రకృతి యొక్క ఏదైనా కట్టుబడి ఉండటం పాస్కోడ్ ఒక్క మనిషి తప్ప. తో సమస్య ధైర్యం ఉండాలి. ముఖం కాని ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు. చనిపోయిన గత ప్రత్యక్ష సందేశం is constructed from the film. మరియు భావన చెప్పటానికి లేదు ఆశ్చర్యకరమైనవి చిత్రాలు. ఎవరు పారవేసేందుకు ఎక్కువగా మధ్య ఉండే. అందుకే, మధ్య తరగతి పాత్ర తో ఉత్తమ కథ.

2007 లో, ఉత్తమ సినిమా అవార్డు డిగ్రీ. ఈ చిత్రం 2008 లో ఇండియన్ పనోరమా విభాగం యొక్క ప్రదర్శన ఉంది.

                                     

1. పీటర్. (Peter)

మోడల్ బడ్జెట్ కోసం ప్రణాళిక నాశనం సినిమా ఆరు మిలియన్ ఉంది. పూర్తి కాదు, అంత రుణ ఊబిలో మేకింగ్ ఒక సినిమా నిర్మాత, ఎవరూ మోసం, తమ ప్రేమను పెద్దలు ప్రేమ కాబట్టి శ్రద్ధ వహించడానికి శృంగారమైన ముధిరిన purement పాత వయస్సు, ఒక కుమారుడు ప్రజాదరణ లేకపోవడం, జీవితం యొక్క ముగింపు పేస్ట్ కాపీ. మీరు గేమ్ పాత జంట, Ramakumar వచ్చి, Kondrat, డిన పేరు ప్రజలు మోసం అని ఫైనల్ కోర్సు లో ఆ నగరాలు అమర్చిన హట్టన్ చావో యొక్క వైపు అడుగులు ముడిపడి, ఓడ నగరాల వ్యాపారి యొక్క కృష్ణ దేవుడు, ఒక అదనపు కట్ కారణం సూర్య Vs సూర్య రౌడీ, అత్త, భర్త, flee from the ship Illia ఆందోళన, సంగీతం హోల్డ్ లో ఉంది, లో ఒక ఆసక్తి తో, ఒక పదవ పరీక్ష విఫలమైంది O paganel వ్యక్తి Smotret సారం, అయితే సరిహద్దులో అనుభూతి వివాహ యొక్ఒక పిల్లల యొక్క నిర్లక్ష్యం వారికి cheetoes ఉంది. బస్సు డ్రైవర్ లో ఒక, కానీ విభజన వద్ద ఉంది ఒకసారి mauntenance of the ship, the patient is short గత నిజానికి చేసిన రాజేంద్ర ప్రసాద్, కాబట్టి ప్రజలు తిరుగులేని, ఎవరు వారు ఇది కుడి. విడివిడిగా, బాగా ఆలోచించి, ఉంటే ఒక సమస్య ఏ మంచి పెద్ద and won t take it. The problem with them is పెద్ద స్థాయి చూడవచ్చు. అందరి లక్ష్యం మరణం ఒకటి, కాబట్టి అది సహజ మరణం అని ప్రమాదవశాత్తు స్వాధీన తయారు సలహా మీద బస్సు తో పని ఆకులు. అవయవాలు వ్యతిరేకంగా వెళ్ళి కొన్ని సంఘటనలు మరణం యొక్క పరిష్కారం, not knowing that the world will end.

                                     

2. తారాగణం. (Cast)

 • ఆలీ.
 • ప్రొఫెసర్ rage. అతను. (Professor of rage. He is the)
 • రావడం కొండ. (Coming out of the hill)
 • బస్సు డ్రైవర్, ఒక. (The bus driver with a)
 • రాధా కుమారి. (Radha Kumari)
 • ఒక పోలీసు అధికారి, as T.
 • ఉన్నప్పుడు, గా శ్రీనివాస రెడ్డి.
 • తనికెళ్ళ భరణి. (Tanikella Bharani)
 • అప్పుల్లో మేకింగ్ సినిమా ఎవరూ గాని తన.
 • క్యాన్సర్ బాధితుడు రామకృష్ణ ఒక చిన్న.
 • చీకటి దేవుని. (The dark god)
 • నిర్మాత. (Producer)
                                     
 • వ యవహర చ ర 1930, అక ట బర 24 న జన మ చ ర గ తమ ఎస ఎస స ర మ మ ట స మ శ ర య భ ల ష వ గళ ర డ డ అ తర జ త య ఎడ య క షన స స ట స థ ప చ డ వ స కన సల ట న స
 • మన మన అల లర ప ల ల అన నయ య కబడ డ కబడ డ స త గ తమ ఎస ఎస స మ శ ర య భ ల ష ద స క ళ త చ న న డ ఆ ఇ ట ల ద క డ ఇట ల శ ర వణ స బ రమణ య ప ట ట ట
 • ట లర ఆ ఒక కట అడక క ర జ ద ర డ గజ ద ర డ చ ల జ ఆ నల గ ర ఇట ల మ శ ర య భ ల ష ఖ ష ఖ ష గ హ ట లర క బ బర బ డ సరద సర ద గ శ ర ర మ చ ద ర ల క ష మ గ
 • మల ల శ వర 2004 గ ర 2004 ఒర య ప డ 2005 అల లర ర మ డ 2002 మ శ ర య భ ల ష ప ల స భ ర య హ ర 2008 భల మ గ డ భల ప ళ ళ మ 2011 ఆడ మగ డ ర
 • చ స క న న ర ఆమ త ల చ త ర త న మనస ల క గ 2008 - అత థ ప త ర మ శ ర య భ ల ష 2007 న న న ఇష టపడ డ న 2003 శ ర క ష ణ ర జ న వ జయ 1996 మ డమ
 • బ ర డ డ ర జశ ఖర ర డ డ భ రతద శ న క చ ద న ఒక ర జక యవ త త, ర యలస మ ప ర త శ ర య భ ల ష త ల గ ణ వ భజనవ ద సమయ ల ర ష ట ర న న వ భజ స త ర యలస మ ప రత య క ర ష ట ర గ
 • అద ర దయ య చ ద ర 2005 గ డ బ శ కర 2004 ఆ ధ ర వ ల 2004 ద ల మ శ ర య భ ల ష బన న అల లర ర మ డ 2002 న న త ట ట బ ర ల మధ యల ల ల మ ర ర ఖడ గ
 • 1996 న న న ఇష టపడ డ న 2003 ర ధ గ ప ళ 2005 మధ మ స 2007 మ శ ర య భ ల ష 2007 క గ 2008 - అత థ ప త ర ఓయ 2009 వ ట డ 2011 365 డ స
 • వస త వ త చ కట ల వ ల వ ప ర గ ద వ నకట ర జ ల వ ల గ వ ల గ క కడ శ త శ ర య భ ల ష సమ తర ర ఖల స క ష త క ర స గరమథన స బ బలక ష మ సఖ డ కథ స ట క స స ర య డ క
 • జ డ చ భ ష మ డ ద ర ణ డ వ ద ర డ మ క ప ద దల శ ర క ష ణ డ మ శ ర య భ ల ష వ ర మ ట మ క శ ర ధ ర య అన అన న డ ద పద న అన మత త స క న తల ల


                                     
 • రహ మ న ర మ తమ ఆస త న ఓ క ర ట క స వల ల క ల ప య ర డ డ న పడత ర తమ శ ర య భ ల ష అయ న న ర యణ ఎ ఎస న ర యణ సలహ మ ద వ ళ ళ ద దర హ దర బ ద వద ల న ర యణ
 • ధ తర ష ట ర డ పక కన ఉన న స య ధన న చ స న యన స య ధన స జయ డ మన శ ర య భ ల ష అతన మ ట వ న శ ర క ష ణ న ఆశ రయ చ న వ న తమ మ లత క ష మ గ ఉ డ డ
 • ప రచ ర ల క వచ చ ప రజ దరణ ప దగలదన ప ద దల అభ ప ర య త న న ఏక భవ స త న న న శ ర య భ ల ష - మద ద చలపత ర వ న మ మలగ డ 05.04.84 క ల త మక పరమ శ వర స త త శ శ ర మద భక త
 • స ర వ న న ల స త ర మశ స త ర గమ య ఎ తవరక 2007 వ న గ ల ల ర బ బ మ శ ర య భ ల ష చ ర నవ వ లత బ రతక ల 2006 అ ద శ ర గ గ 2005 స ర వ న న ల స త ర మశ స త ర
 • అన క క డ ఒక ర జ గ తమ ఎస ఎస స 2006 బ మ మర ల ల గ ద వర గ గ 2007 మ శ ర య భ ల ష హ యప డ స లక ష య 2008 గమ య వ న యక డ పర గ 2009 స తవ ర బ ణ కలవరమ య
 • ప ర ణమ వ డ దల క ల ద 2007 భజ త ర ల ఆపర షన ద ర య ధన ప ళ ళ ద .క న మ శ ర య భ ల ష యమగ ల మళ ళ మ దల ద న రద డ ట స ద బ య శ న పట న యక వ జయవ తమ న చ త ర
 • ఆ ధ రజ య త ఆద వ ర 2017 డ స బర 10 14 ఇట ల మ స వర ణ ప సత యవత చ న క మ సపత ర క, 2017 డ స బర 15 శ ర య భ ల ష అట ట డ అప పల న య డ చ న క మ సపత ర క, 2017
 • ఒ టర ద ష 2007 వ శ ఖ ఎక స ప ర స స న మ నవ వ ల నవ వ ల ర ద ర మ శ ర య భ ల ష అశ కచక ర స మ శ స త ర త లస బజ త ర ల టక కర చ ర త నచ చ మ ఈ చ త రమ
 • Chari లక ష య College Canteen Owner మహ ర జశ ర మ సమ మ IPS Minister మ శ ర య భ ల ష Panthulu అత త ల సత త బ బ LKG Ravi Shastri ఒక కడ న న డ Satyanarayana

Users also searched:

మీ శ్రేయోభిలాషి, 2007 తెలుగు సినిమాలు. మీ శ్రేయోభిలాషి,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →