Back

★ నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా - 2005 తెలుగు సినిమాలు ..                                     

★ నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా

Nuvvostanante మరియు ఆమె దర్శకత్వం 2005 release of the film. ఎమ్ ఎస్ రాజు నిర్మాణం కింద కొత్త ఆర్ట్స్ ప్రొడక్షన్స్ పతాకంపై నిర్మించారు ఈ సినిమా, సిద్ధార్థ్, త్రిష, ముఖ్యంగా పాత్రలు పోషించారు. ప్రేమ అమ్మాయి, ఒక గొప్ప కోడ్ యొక్క పాత్ర వ్యవసాయ ఆమె అన్నయ్య రెండు, ఈ చిత్రం యొక్క ప్లాట్లు.

                                     

1. కథ

Sivaramakrishan, తన సోదరి సిరీస్ లో, తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోల్పోయింది అని. Sivaramakrishna మరియు అప్పటి నుండి స్టేషన్ మాస్టర్, with the help of రుణ రంగంలో ఈ వ్యవసాయం బాక్స్ ఆఫీసు వద్ద చెల్లించడానికి సంరక్షణ కోసం చూడండి తర్వాత బాక్స్ ఆఫీసు. ఆమె పెరిగారు pedestre. సిరీస్ నుండి చైనీస్ జరిమానా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నాయి.

                                     

2. ప్రకృతి

 • జయప్రకాశ్ రెడ్డి. (Jaya Prakash Reddy)
 • లలిత తండ్రి వంటి, తనికెళ్ళ భరణి.
 • హ్యాపీ తల్లి జానకి వంటి గీత.
 • ప్రత్యేక పాత్ర of the Lord God.
 • Happy Father s ప్రకాశం వంటి ప్రకాశం రాజు.
 • సిరీస్ గా, త్రిష కృష్ణన్.
 • ధర్మవరపు సుబ్రహ్మణ్యం. (Dharmavarapu Subramanyam)
 • సినిమా.
 • హ్యాపీ గా సిద్ధార్థ్ నారాయణ.
 • అభిషేక్. (Abhishek)
 • Lakshmi kicks out as పెడ్రో బాబు.
 • లో జరిమానా గా, వేదాలు.
 • పావు వాటిని మాట్లాడటానికి. (A quarter of them talk to the)
 • ప్రత్యేక పాత్ర Mt.S రాజు.
 • Narra Venkateswara Rao.
 • అతను ఒక నర్సింగ్ హోమ్, హైదరాబాద్.
 • స్టేషన్ మాస్టర్ గా ఒక ప్రాథమిక "Gopalakrishnan.
 • సిరీస్ తన Sivaramakrishna, ఈ.
                                     
 • స మ త ఆర ట స ప ర డక షన స ప ర ట ఒక కడ వర ష మనస త న వ వ న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ల ట వ జయవ తమ న చ త ర లన న ర మ చ డ ఆయన క మ ర డ స మ త అశ వ న
 • క బ బర బ డ మ యల డ అల లర ప ర మ క డ మ ఠ మ స త ర మ స టర న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ఇడ యట గ య ప క ర యమద గ, జ న ఠ గ ర శ కర ద ద ఎ బ
 • స పర గ డ క బ న స స క ర త ఈ య ట స పర హ ట గ న ల చ ద న వ వ స త న ట న న ద ద ట న స పర హ ట టయ రజత త సవ జర ప క ద ఎవడ గ ల వ డ ద బన న
 • నట డ గ మ ర క న న చ త ర ల ల కథ న యక డ గ సహనట డ గ కన ప చ డ న వ వ స త న ట న న ద ద ట న చ త ర త దర శక డ గ మ ర పల చ త ర లక దర శకత వ వహ చ డ ప రభ
 • కన న మ స ర 2005 ల న వ వ స త న ట న న ద ద ట న చ త ర న క ఉత తమ సహ య నట డ గ న ద ప రస క ర అ ద క న న ర 2005 ల న వ వ స త న ట న న ద ద ట న చ త ర న క ఉత తమ
 • చ త ర న క ర మ క అయ న న న చ త ర ల మ ఖ య ప త ర ప ష చ డ న వ వ స త న ట న న ద ద ట న చ త ర ల ప రత న యక ప త ర ప ష చ డ డ జర స న మ ల క డ నల గ ర
 • దర శక న గ స పర చ త డ అతన స క ర న ప ల అ ద చ న చ త ర లల వర ష న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ల మ ఖ యమ నవ వ ర ప ట ల ఆ ధ రప రద శ ల న గ ట ర జ ల ల ల న
 • ల న ఆడద న వ వ క వ ల న వ వ న క క వ ల న వ వ న క నచ చ వ న వ వ స త న ట న న ద ద ట న న వ వ న న న న న న న ప ర మ స త న న న న న న ద శ న న
 • త ల స అతడ స న క డ ఆడవ ర మ టలక అర ధ ల వ ర ల స ట ల న వర ష న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ప ర ణమ బ జ జ గ డ మ డ న చ న న క ష ణ ఖట ట మ ఠ పవర వ ట 2005
 • పవ త ర ప ర మ 1998 అడవ చ క క 2000 9 న లల 2001 చ న న ఇ ద ర న వ వ స త న ట న న ద ద ట న న న స త 2004 అద ర దయ య చ ద ర 2005 వర ష ఆపర షన ద ర య ధన
 • ఫ ల మ ఫ ర ప రస క ర - వర ష 2004 ఫ ల మ ఫ ర ప రస క ర - న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2005 ఫ ల మ ఫ ర ప రస క ర - బ మ మర ల ల 2006 స త ష ప రస క ర


                                     
 • దక ష ణ ద ఫ ల మ ఫ ర ప రస క ర ల ఉత తమ గ యరచయ తగ : 2005 - న వ వ స త న ట న న ద ద ట న - 2008 - గమ య - ఎ తవరక .. 2009 - మహ త మ - ఇ ద రమ మ 2015 - క చ
 • ఠ గ ర 2004 - - లక ష మ నరస హ ఆర య, వర ష 2005 - - స క ర త న వ వ స త న ట న న ద ద ట న అతడ ఛత రపత బన న 2006 - - ప క ర బ మ మర ల ల శ ర ర మద స
 • 1993 వ రస డ 1993 ద ర హ 1995 ఒక కడ 2003 జ న 2003 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2005 ప ర ణమ 2006 కథ న యక డ 2008 క గ 2008 ప స త 2009
 • 2005 అ దర వ డ 2005 అతన క కడ 2005 అవ నన న క దన న 2005 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2005 బ ల 2005 అల లర బ ల ల డ 2005 మ స 2004 ప ట ట ట క
 • ఆ ధ ర వ ల 2004 వర ష 2004 గ ర 2004 మ దట స న మ 2005 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2005 అ దగ డ 2005 అయ ధ య 2005 బహ మత 2007 ర య న బ 2008
 • 2007 ఝ న స త లస 2006 అభ నయశ ర ప స ల పరమ త మ 2005 స త ష ణ న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2004 జ హ నవ యజ ఞ 2003 క వ సరళ ఓర న ప ర మ బ గ ర క న 2002
 • 2007 శ ర న వ స ర జ చ దమ మ 2006 ఆన ద స య స న క డ 2005 వ వ క న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2004 త ట తరణ అర జ న 2003 త ట తరణ ఒక కడ 2002 ప ర గ ర వ
 • 2007 చ దమ మ స కళ య ణ 2006 శ ర ర మద స క డ క ష ణ ర జ 2005 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ఎమ ఎస ర జ 2004 మల ల శ వర డ స ర ష బ బ 2003 న క న న
 • జగపత బ బ లక ష య 2006 ప రక శ ర జ బ మ మర ల ల 2005 శ ర హర న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2004 శశ క స 2003 మ రళ మ హన వ గ చ క కల 2002 ప రక శ ర జ
 • ఇష టపడ డ ర 2003 భ మ క మ స సమ మ 2004 కమల న మ ఖర జ ఆన ద 2005 త ర ష న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2006 న ద త ద స కమ ల 2007 ఛ ర మ మ త ర 2008 స వ త అష ట చమ మ
                                     
 • మ గ డ స ప ళ ళ స న న న ద చ న 2004 క ఎస చ త ర వర ష న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2003 స న త అతడ ఒక స న య న ప ట 2002 ఉష న స న హ చ న క
 • టచ ల ఉ ట చ బ త న అలకన ద త ల గ స ర య స వ త త ల గ 2006 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న లల త త ల గ తన తన మయ త ల గ 2006 Lanka మలయ ళ Kokila Sasi త ల గ
 • ద వ ప త ర భ నయ 2011 ద ల త బచ చ హ జ న క క అత థ ప త ర 2013 ర మయ య వస త వయ య స న న వ వ స త న ట న న ద ద ట న య క క హ ద ప న న ర మ ణ 2013 డ - డ స ర య
 • అర జ న తమ ళ చ త ర త ల గ ల య వ ప ర త అన వద చబడ ద 2005 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న స త ష వ జ త, ఫ ల మ ఫ ర ఉత తమ నట ల త ల గ 2006 చ క కల ల
 • వ ర ల 2006 జ న ల య హ స న బ మ మర ల ల 2005 త ర ష క ష ణన స ర న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2004 త ర ష క ష ణన శ లజ వర ష 2003 ఆస న మ గ బ క బ ళ అమ మ
 • చ వ ల 9 2004 వర ష త ల గ శ భన ప రభ స త ర ష, గ ప చ ద 10 2005 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న త ల గ ప రభ ద వ స ద ధ ర థ త ర ష 11 2006 ప ర ణమ స న మ
 • డ స అర ర అర ర 2006 వ ట ర స దరర మ మ ర త గ ద వర ఉప ప గ ల గ ద వర 2005 స ర వ న న ల స త ర మశ స త ర న వ వ స త న ట న న ద ద ట న Ghal Ghal
 • మహ ష బ బ క ష ణ మన హర ప డ ప క ర 2005 స ద ధ ర థ స త ష న వ వ స త న ట న న ద ద ట న 2004 చ ర జ వ శ కర ప రస ద శ కర ద ద ఎ బ బ యస 2003 మహ ష
 • శ ఖర కమ మ ల & Chandra.S.Kammula 2006 బ మ మర ల ల ద ల ర జ 2005 న వ వ స త న ట న న ద ద ట న ఎ ఎస ర జ 2004 వర ష ఎ ఎస ర జ 2003 ఒక కడ ఎ ఎస ర జ 2002

Users also searched:

నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, 2005 తెలుగు సినిమాలు. నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా,

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →